понеділок, 5 березня 2018 р.

МІЖПРЕДМЕТНА ІНТЕГРАЦІЯ ЯК ПРОЦЕС СТАНОВЛЕННЯ ЦІЛІСНОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУПочаткова освіта має відповідати віковим особливостям дітей. Для таких дітей природно-відповідний спосіб так званого «інтегрованого навчання» і сприйняття світу через діяльність, зокрема, через гру на ранньому етапі навчання – у шестирічному віці, а далі через діяльнісне навчання .
Лілія Гриневич

Сьогодні вчителю рекомендується спрямовувати свою викладацьку енергію на те, щоб максимально розширити уявлення маленького учня про світ, орієнтуючись на індивідуальні особливості кожної дитини. Завдання ці реалізуються сукупністю навчальних предметів, кожен з яких - це важлива складова частина змісту загальної шкільної освіти. Дисципліни дозволяють розширювати і поглиблювати уявлення учнів про навколишній світ, допомагають розвивати образне логічне мислення, творчі здібності дітей, сприяють формуванню загальнонавчальних умінь і навичок. Проте на сучасному етапі розвитку національної освіти навіть повне використання можливостей програм з усіх навчальних предметів не дасть бажаного результату.

Здійснюючи освітній  процес, необхідно спиратися не тільки на традиційну методику або перевірені практикою досягнення, а й шукати нові підходи до вирішення завдань. Зараз особливо гостро стоїть проблема пошуку внутрішніх резервів підвищення результативності навчання. Пошуки шляхів вдосконалення системи освіти привели до відродження методичного явища – інтегрованого навчання.
28 лютого 2018 року на базі ТКГ відбулось засідання ІНТЕРАКТИВНОЇ ШКОЛИ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ з теми «Міжпредметна інтеграція як процес становлення цілісності освітнього процесу».

Під час роботи учасники спочатку за допомогою методу критичного мислення «фішбоун» зясували причини впровадження інтегрованого навчання. Опрацювавши нормативні документи (Концепція НУШ, новий Державний стандарт початкової освіти),  обґрунтували актуальність ідеї інтегрованого навчання. Далі учителі ознайомились із способами створення програми інтегрованого навчання: інтеграція на рівні способів дій (діяльнісний підхід) та інтеграція змісту (тематичний підхід). Велика увага була приділена інтегрованому уроку як ефективній формі навчання молодших школярів (підготовка до уроку, планування, структура, вимоги). У процесі аналізу запропонованого конспекту інтегрованого уроку учасники в групах  визначали доцільність його теми, постановку й реалізацію мети і завдань, раціональність вибору змісту навчального матеріалу, методів і засобів організації навчально-пізнавальної діяльності учнів, раціональність технології проведення інтегрованого уроку. Завершилось засідання виробленням практичних рекомендацій з проведення інтегрованих уроків.


Щира вдячність учителям початкових класів Швидкій О.П. і Жигайло О.І. за допомогу в організації і проведенні ІШСВ.

НА ЗАМІТКУ ВЧИТЕЛЮ…

1. Інтегровані уроки – це уроки, які розробляться вчителями на міжпредметній основі. Їх метою є «створення передумов для різнобічного розгляду учнями певного об’єкта, поняття, явища, формування системного мислення, збудження уяви, позитивного емоційного ставлення до пізнання» (О. Савченко).
2. Міжпредметні зв’язки та інтеграція змісту – це різні дидактичні поняття. Міжпредметні зв’язки передбачають короткочасне та фрагментарне перенесення інформації з одного предмета на інший. Як правило, вони короткотривалі в часі. Інтеграція змісту на уроці забезпечує вищий рівень узагальнення і систематизації інформації, що сприяє розумінню виучуваного матеріалу.
3. Найдоцільніше проводити інтегровані уроки з метою узагальнення і систематизації знань учнів в рамках вивчення принципово важливої програмової теми (тип уроку – узагальнення і систематизації знань). Однак, як показує практика, їх вибір обумовлений метою та завданнями вчителя, тому інтеграція змісту можлива і на уроках комбінованих, засвоєння нових знань, засвоєння вмінь і навичок, застосування знань, вмінь і навичок (за класифікацією типів уроків В. Онищука).
4. Інтегровані уроки можуть бути не тільки традиційні за формою організації і проведення, але й нетрадиційні (уроки-подорожі, уроки-казки тощо). Враховуючи вікові особливості молодших школярів, останні практикуються частіше. Тому в умовах предметно орієнтованого типу навчання, інтегровані уроки часто класифікують як нетрадиційні.
 5. Технологічний інтегрований урок вибудовується за логікою традиційного, бо має такі макроетапи: актуалізація опорних знань, вивчення нового матеріалу та закріплення. Включення етапу цілепокладання підвищує його розвивальний потенціал, забезпечує розвиток суб’єктності школяра. Якщо учень залучається до визначення очікуваних результатів уроку, конкретних особистісно значущих завдань, то він буде суб’єктом навчальної діяльності, його пізнавальна активність зростатиме.
6. Специфіка інтегрованих уроків полягає в тому, що на етапі вивчення навчального матеріалу інформація структурується у смисловий (змістовий) блок. Він передбачає наявність таких однотипнихелементів: проблема, тема, сюжет, подія тощо, об’єднанихспільною метою в рамках теми уроку. Смисловийблок забезпечує змістову і структурну цілісність інтегрованого уроку, що вигідно вирізняє його від бінарного навчального заняття.
7. Бінарні уроки – це різновид інтегрованих. Їх відмінність полягає у тому, що інформація з різних навчальних предметів подається окремими блоками. Як правило, їх об’єднує навчальна тема. Такі уроки часто проводяться із залученням асистента. Його роль можуть виконувати батьки учнів, учителі музики, образотворчого мистецтва тощо.
 8. Закріпленню навчального матеріалу передує розкриття основних домінантах уроку. Їхню роль виконують конкретні навчальні, виховні, розвивальні завдання, поставлені вчителем до вивчення смислового блоку. Завершуючи роботу з інформацією міжпредметного характеру, звертають увагу на те, як вона сприяла розумінню нового матеріалу з основного предмета.
9. Плануючи проведення інтегрованих уроків, доцільно завчасно проаналізувати навчальні програми, зіставити матеріал різних навчальних предметів, визначити близькі за змістом теми, вибрати принципово важливу тему.
10. Учителю слід завчасно передбачити місце інтегрованого уроку в системі уроків за календарно-тематичним плануванням, узгодивши з іншими формами організації навчального процесу, зокрема, технологічними уроками (інтерактивний, особистісно орієнтований тощо).
11. Рекомендуємо практикувати самоаналіз ефективності впровадження інтегральної технології, що сприятиме осмисленню технологічної логіки інтегрованого уроку.
Немає коментарів:

Дописати коментар