четвер, 5 квітня 2018 р.

ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ
Подаємо орієнтовні вимоги до змісту атестаційних завдань для проведення державної  підсумкової атестації у четвертих класах , підготовлених  Міністерством освіти і науки  спільно з Національною академією педагогічних наук України  та Інститутом модернізації змісту освіти.
Рекомендації щодо особливостей проведення ДПА у 2017/2018 н.р. подано у листах МОН України від 15 січня 2018 р. № 1/9-27 та від 31 січня 2018 р. № 1/9-66 "Про організоване завершення 2017/2018 н.р. та особливості проведення ДПА у закладах загальної середньої освіти".


Орієнтовні вимоги
до змісту атестаційних завдань для
проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців)
у системі загальної середньої освіти у 2017/2018 навчальному році

Орієнтовні вимоги  до змісту атестаційних робіт 
для учнів 4 класу
Атестація з кожного предмета проводиться письмово у формі підсумкових контрольних робіт.
Підсумкові контрольні роботи укладають учителі початкових класів/методичні об’єднання вчителів початкових класів за єдиними завданнями для усіх класів паралелі відповідно до орієнтовних вимог до змісту атестаційних завдань. Атестаційні матеріали, що містять підсумкові контрольні роботи з української мови і математики у двох варіантах, погоджує педагогічна рада і затверджує керівник закладу освіти.
Контрольні роботи проводяться відповідно до календарного планування на другому чи третьому уроці, окрім понеділка і п'ятниці, а також днів перед і після святкових.
Звертаємо увагу на те, що у разі відсутності учня (вихованця) в день проведення державної підсумкової атестації у Класному журналі у колонці під датою її проведення фіксують відсутність учня.
На проведення контрольної роботи відводиться 1 академічна година (один урок): 5 хв. – на пояснення змісту роботи та інструкції щодо її виконання і 35 хв. – на її виконання.

Оцінювання підсумкових контрольних робіт здійснюється відповідно до «Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти» (наказ Міністерства від 13.04.2011 № 329, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 року за № 566/19304) та Орієнтовних вимог до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи (наказ Міністерства освіти і науки України від 19.08.2016 № 1009 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 № 1222»).

Зміст завдань для підсумкових контрольних робіт формується відповідно до державних вимог щодо навчальних досягнень учня/учениці, визначених чинними навчальними програмами для 1-4 класів закладівзагальної середньої освіти.
При підготовці завдань для підсумкової контрольної роботи необхідно враховувати такі аспекти:
·     перевірці підлягає навчальний матеріал, що опановувався учнями впродовж навчання в початковій школі;
·     контрольна робота повинна містити компетентнісно-орієнтовані завдання різних рівнів складності;
·     кількість і обсяг завдань мають бути оптимальними для виконання впродовж часового проміжку, відведеного на контрольну роботу;
·     тестові завдання бажано формулювати в одному стилі: або у формі запитання, або спонукання;
·      завдання для проведення підсумкової контрольної роботи готують у двох рівноцінних варіантах.

Особливості конструювання змісту атестаційної роботи
 з української мови
Атестаційна контрольна робота з української мови є інтегрованою і містить завдання на перевірку результатів навчання з української мови і літературного читання. Завдання на перевірку сформованості навички читання, розуміння прочитаного, уміння працювати з текстом, використовуючи визначені програмою літературознавчі поняття; перевірку орфографічних і пунктуаційних умінь, навичок застосування знань про мову і мовлення, мовних умінь; побудову зв’язного висловлювання формуються на основі єдиного художнього або науково-художнього тексту. Для перевірки орфографічних і пунктуаційних умінь укладачі контрольної роботи обирають в тексті для читання логічно завершену частину для списування, в якій 25% слів містять вивчені орфограми, і оформлюють її з пропусками цих орфограм. З метою забезпечення умов цілісного сприйняття тексту, який будуть опрацьовувати учні, рекомендуємо розпочати контрольну роботу з опрацювання частини для списування, а саме: прочитати її і вставити пропущені букви. Далі організовують перевірку навички читання мовчки таким чином:
-       учитель пропонує дітям взяти в руки олівці;
-       за вказівкою вчителя діти починають читати текст (мовчки);
-       через 3 хвилини вчитель зупиняє читання і пропонує поставити олівцем крапку над словом, на якому зупинився читати учень;
-       учитель пропонує дітям продовжити читання тексту до кінця.
         Після повного прочитання тексту учням пропонується виконувати завдання у порядку зручному дитині.
Зміст підсумкової контрольної роботи може бути сконструйовано у двох варіантах (за вибором учителя). В обох варіантах перше завдання представлено текстом для читання.
І варіант підсумкової контрольної роботи з української мови  формується з тексту для читання, визначеної у ньому частини для списування (з пропущеними орфограмами) для виявлення правописних умінь, трьох завдань до тексту для перевірки розуміння його змісту і вміння працювати з текстом (одне з яких на перевірку практичного засвоєння літературознавчих понять; друге – на перевірку сформованості умінь визначати основну думку, тему твору/встановлювати послідовність подій/встановлювати взаємозв’язки фактів, подій/характеризувати вчинки дійових осіб; третє – на перевірку сформованості уміння пояснювати зображувальні можливості художнього слова для описів природи, зовнішності персонажів, характеристики героїв), трьох завдань за змістом тексту для перевірки навичок застосування знань про мову і мовлення, мовних умінь (одне з яких на визначення/групування/класифікацію мовних одиниць, друге – на доповнення/побудову/трансформування речень/зв’язок слів у реченні; третє – на утворення форм слів, що належать до різних частин мови, за заданою умовою), творчого – на побудову зв’язного висловлювання за змістом прочитаного тексту, у якому учень формулює власні оцінні судження.
Вимоги до формування змісту І варіанту  підсумкової контрольної роботи з української мови
з/п
Види завдань
Кількість завдань
Кількість балів за кожне правильно виконане завдання
Максимальна кількість балів
1.
Читання тексту мовчки. Пропонується текст (незнайомий учням) для самостійного читання з мови навчання обсягом 300-330 слів, (для шкіл з навчанням мовами національних меншин –  220-250 слів). Кількість слів, які потребують пояснення – не більше 2. Речення у тексті не мають містити більше 12 слів. Стиль тексту – художній, науково-художній.
1
По 1 балу*
1 бал
2.
Завдання до тексту для перевірки розуміння його змісту і вміння працювати з текстом
3
по 1 балу
3 бали
3.
Списування тексту з пропущеними орфограмами обсягом 45-50 слів  і кількістю орфограм 25% від загальної кількості слів у тексті, у тому числі  2 слова з переліку передбачених у програмі слів, значення, вимову і написання яких учні мають запам’ятати. Текст не має містити більше 2 слів на орфограми, вивчення яких не передбачено програмою початкової школи**
1
по 3 бали**
3 бали
4.
Завдання до тексту для перевірки мовних знань
3
по 1 балу
3 бали
5.
Творче завдання до тексту: побудова зв’язного висловлювання з 3-4 речень (для шкіл з навчанням мовами національних меншин – 2-3 речень
1
  по 2 бали***
2 бали
Разом
9
-
12 балів
ІІ варіант підсумкової контрольної роботи з української мови відрізняється від І варіанту тим, що для перевірки розуміння його змісту і вміння працювати з текстом та для перевірки навичок застосування знань про мову і мовлення, мовних умінь розробляють тестові завдання закритого типу (на вибір однієї відповіді з трьох пропонованих), відкритого типу (з короткою відповіддю і на встановлення послідовності або відповідності для перевірки мовних знань). Змістове наповнення цих завдань добирається відповідно до наданих рекомендацій до І варіанту підсумкової контрольної роботи.
Завдання для до формування змісту ІІ варіанту підсумкової контрольної роботи з української мови
з/п
Види завдань
Кількість завдань
Кількість балів за кожне правильно виконане завдання
Максимальна кількість балів
1.
Читання тексту мовчки. Пропонується текст (незнайомий учням) для самостійного читання з мови навчання обсягом 300-330 слів, (для шкіл з навчанням мовами національних меншин –  220-250 слів). Кількість слів, які потребують пояснення – не більше 2. Речення у тексті не мають містити більше 12 слів. Стиль тексту – художній, науково-художній.
1
По 1 балу*
1 бал
2.
Завдання закритого типу з вибором однієї відповіді серед трьох пропонованих варіантів для перевірки розуміння змісту прочитаного тексту і вміння працювати з текстом
1
по 1 балу
1 бал
3.
Завдання відкритого типу на встановлення послідовності або відповідності між 6 компонентами  для перевірки розуміння змісту прочитаного тексту і вміння працювати з текстом
1
по 1 балу
1 бал
4.
Завдання відкритого типу з короткою відповіддю для перевірки розуміння змісту прочитаного тексту і вміння працювати з текстом
1
по 1 балу
1бал
5.
Списування тексту з пропущеними орфограмами обсягом 45-50 слів  і кількістю орфограм 25% від загальної кількості слів у тексті, у тому числі  2 слова з переліку передбачених у програмі слів, значення, вимову і написання яких учні мають запам’ятати. Текст не має містити більше 2 слів на орфограми, вивчення яких не передбачено програмою початкової школи
1
по 3 бали**
3 бали
6.
Завдання закритого типу з вибором однієї відповіді серед трьох пропонованих варіантів для перевірки мовних знань
1
по 1 балу
1 бал
7.
Завдання відкритого типу на встановлення послідовності або відповідності між 6 компонентами для перевірки мовних знань
1
по 1 балу
1 бал
8.
Завдання відкритого типу з короткою відповіддю для перевірки мовних знань
1
по 1 балу
1 бал
9.
Творче завдання: побудова зв’язного висловлювання з 3-4 речень (для шкіл з навчанням мовами національних меншин – 2-3 речень**
1
по 2 бали***
2 бали
Разом
9
-
12 балів
* навичка читання мовчки оцінюється 1 балом, якщо учень читає текст мовчки без артикуляції/тихого промовляння слів та прочитав його повністю за 3 хвилини; якщо учень прочитав менше половини тексту, він не отримує жодного балу;
** у творчому завданні виставляють по 1 балу за зміст висловлювання з урахуванням використовуваної лексики та наявності оцінних суджень, грамотність, де враховують помилки лише на ті правила, вивчення яких передбачено навчальною програмою.

Особливості конструювання змісту атестаційної роботи з математики
Зміст підсумкової контрольної роботи може бути сконструйовано у двох варіантах (за вибором учителя).
І варіант підсумкової контрольної роботи з математики має формуватись з таких основних завдань: складеної задачі на 3 дії; виразу з багатоцифровими числами на визначення порядку дій (з дужками); на порівняння і перетворення величин; знаходження частини від числа; застосування геометричного матеріалу.
Роботу учень письмово оформлює на листочках зі штампом школи, дотримуючись вимог оформлення письмових робіт з математики. Усі письмові обчислення до завдань мають виконуватись у зошиті.
Вимоги до формування змісту І варіанту підсумкової контрольної роботи з математики
з/п
Види завдань
Кількість завдань
Кількість балів за кожне правильно виконане завдання
Максимальна кількість балів
1.
Задача на три дії
1
по 3 бали*
3 бали
2.
Знаходження значення виразу (з дужками)з багатоцифровими числами, що передбачає визначення порядку дій
1
по 2 бали**
2 бали
3.
Порівняння чисел і величин та перетворення величин
2
по 1 балу
2 бали
4.
Знаходження частини від числа
1
по 1 бали
1 бал
5.
Геометричний матеріал
1
по 2 бали**
2 бали
6.
Творче завдання або завдання з логічним навантаженням
1
по 2 бали
2 бали
Разом
7
-
12 балів

ІІ варіант підсумкової контрольної роботи для державної атестації з математики має формуватись з тестових завдань (відкритого і закритого типу), серед яких обовʼязково одна задача на три дії та одне завдання з геометричним матеріалом.
Частину роботи (задачу і геометричний матеріал) учень письмово оформлює на аркушах зі штампом школи, дотримуючись вимог оформлення письмових робіт з математики. Тестові завдання виконує на окремому аркуші з тестовими завданнями, виданому вчителем. Усі письмові обчислення до завдань мають виконуватись відповідно у зошиті і на аркуші з тестами.
Завдання для до формування змісту ІІ варіанту підсумкової контрольної роботи з математики
з/п
Види завдань
Кількість завдань
Кількість балів за кожне правильно виконане завдання
Максимальна кількість балів
1.
Завдання закритого типу з вибором однієї відповіді серед трьох пропонованих варіантів ***
3
по 1 балу
3 бали
2.
Завдання відкритого типу на встановлення послідовності або відповідності між 6 компонентами***
       2
по 2 бали**
4 бали
3.
Завдання відкритого типу з короткою відповіддю ***
1
по 2 бали**
2 бали
4.
Завдання відкритого типу з розгорнутою відповіддю
1
по 3 бали**
3 бали
Разом
8
-
12 балів
* якщо неправильно виконано одну дію задачі, її розв’язання оцінюється 2 балами, якщо неправильно виконано дві дії – 1 балом;
** якщо завдання виконано частково, воно оцінюється 1 балом.
***контрольна робота має містити одне завдання з геометричним матеріалом, яке може бути подано в одному з позначених *** пунктів.

ЗРАЗКИ КОНТРОЛЬНИХ  РОБІТ

УКРАЇНСЬКА МОВА
ВАРІАНТ 1
1.     Прочитай уважно текст.
Бабусин онучок
Чи то соняшникгойднувсябіля тину, чибілявий хлопчик заглядає в подвір’ябабиСтехи? Старенькій уже важкорозпізнати. Сидить вона на ослінчикубіляхати, на колінах руки тремтять — купаються в щедрому сонячномупромінні. А довкола — зграйкабілихромашок, нібисузір’я.
— Бабуню, — крутнувся біля неї Андрійко, — послала мати, щоб я обірвав вишні. Ви, мабуть, самі нездужаєте? 
— Еге ж, нездужаю-таки, — старенька привітно глянула на сусідського хлопчика. 
— Зате я, бабуню, швидко все обірву, — запевняє Андрійко. — Тільки листя посиплеться!
Баба Стеха дріботить до дверей, шукає в сінцях і виносить полотняну торбину. Хлопчик чіпляє її через плече й біжить у садок. Коли бабуся підійшла до розлогої вишні, Андрійко вже хвацькоосідлав найвищу гілку. Між зеленим листям тільки сорочка біліє. 
— Не гойдайся, онучку, — застерігає старенька, — бо доведеться ловити тебе. 
— Не бійтеся! — гукає згори хлопчик. — Зате мені звідси можна небо дістати!
— Еге ж, — клопочеться старенька. — Небо чи й дістанеш, а от штани залишиш на дереві.

С(е, и)дить Андрійко на гі(л, лл)яці, обриває ягоди й думає про бабу Стеху. Хороша вона. Завжди приго..ає яблуками та вишнями, (не) свари(тьс, цц)я, коли якийсь бешкетник залізе (до) неї в садок.
Ж(е, и)ве вона самотн..о, от і роздає гостинці сусід(ськ, цьк)им дітлахам. Андрійко глянув униз. Бабуся (з, с)перлася на палицю, така мален..ка і суха, як маківка. 

— Бабуню, а де ваші внуки?
— Далеко, ой далеко — хитає головою. — Онучок, як місяченько, один. Мабуть, виріс уже...
— А чому він не їде до вас? 
—  Мабуть, клопоти не пускають. Уже й листи не пише... 
Змовкла. Ще нижче схилилася на палицю.
— Не барися там, Андрійку, — стривожилася. — Дереву вже важко тримати тебе. 
Хлопчик швидко зістрибує на землю. Увесь обмурзаний вишнями. Пузата торбина відтягує йому руку.
*1 Сапун Г. Орієнтовні контр. роботи з літ. читання за курс поч. школи

 
— Прийду до вас і яблука трусити, — каже Андрійко.
— Еге ж, — старенька неквапно ступає, обмацуючи стежку палицею. — Вночі так гупають, аж у хаті дзвенить.
На ґанку хлопчик висипає соковиті вишні в емальовану миску.
— Бери, Андрійку. Мені вистачить. 
Хлопчик дивиться на стареньку, на сиве її волосся, що вибилося з-під хустки, й каже:
— Бабусю, візьміть мене внуком…
За Володимиром Сенцовським, 330 слів
https://mala.storinka.org/володимир-сенцовський-ілюстрована-збірка-оповідань
2.     Спиши виділену частину тексту. Устав пропущені букви, розкрий дужки.
3.     Запиши імена дійових осіб твору.
4.     Добери і запиши 3-4 прикметники, які характеризують Андрійка.
5.     Запиши, як ти розумієш ужитий у тексті вислів «хвацько осідлав гілку».
6.     Підкресли в поданому реченні однорідні члени.
Баба Стеха дріботить до дверей, шукає в сінцях і виносить полотняну торбину.
7.     Перебудуй подане речення на спонукальне і запиши.
Андрійко швидко зістрибнув на землю.
8.     Спиши речення. Постав слова, що в дужках, у правильній формі.
Бабусині руки (купатися) в щедрому (сонячне) (проміння).
9.     Як ти думаєш, чи візьме бабуся Андрійка внуком? Поясни, чому. Напиши про це текст (3-4 речення).

ВАРІАНТ 2
1.         Прочитай уважно текст.
Бджола з ДІДОВої ПАСІКи
Біля кр..ниці стояла в(е, и)л(е, и)чезна дубова ді(ж, ш)ка з водою. Вода проти палючого сонця добре нагрівалась. Варочка щодня пол(е, и)вала нею квіти та вишен..ки біля хати.
Якось Варочка зачерпнула води у (не) величке відеречко. Зирк — а у воді б(дж, дз)ола плаває. Борсає(тьс, цц)я, намагається (з, с)махнути змоклими крильцями. Та нічого (не) вдається зробити бідній комашці.

Варочка поставила відерце й почала пильно розглядати бджолу. Чи то бджолі закортіло скупатися, а чи води напитись?Вонабезсило перебирала лапками. Але крильця намокли, й нічого з тих силкувань не виходило.
«Еге, вона ж не злетить, ще й потонути може!» — подумала Варочка. Проте дівчинка боялась навіть доторкнутися до бджоли.А раптом вжалить! І Варочка загукала:
— Дениску-у-у! Швидше йди сюди! Тут бджола тоне!
Дениско миттю шурхонув із вишні, де рвав ягоди на вареники. Швидко підбіг до Варочки.
— Хто тоне? Де?— почав заглядати в діжку.
— Глянь, бджола… У моєму відеречку…
Дениско — хлопчина метикуватий. Він швиденько знайшов тоненького прутика і вихопив бджолу з води.
— І що тепер з нею робити? — подивився на Варочку. Адівчинка ніяк не могла заспокоїтись.
— Мабуть, це бджола з пасіки діда Оксена,— сказала Варочка.— Давай віднесемо її туди!
Варочка знайшла коробочку з-під сірників. Помістили туди бджілку.
У липовому гаю є ціле містечко з голубих, білих, червоних будиночків. Вулики, мабуть, для того пофарбували в різні кольори, щоб легше було бджолам домівку знаходити.
Біля куреня, під старою грушею сидів дід Оксен, щось стругав.
— Ваша? — Дениско розчинив коробочку, в якій ледве повзала втомлена бджола.
Пасічник неквапливо вийняв з кишені окуляри, примружився:
— Авжеж, моя! Свою худібку я завжди впізнаю.
Діти розповіли йому, як вони допомогли бджолі. Дід слухав і примовляв:
— Ну й рятівнички! Оце я розумію! Дякую, що принесли мою красуню.
Він пригостив їх пахучим медом. А бджола тим часом вилізла з коробочки і раптом злетіла, та високо здійнятися не змогла, сіла дідові на бороду. Пасічник не займав її.
— Нехай зігріється,— сказав, усміхнувшись.
Коли бджола заметушилася, дід виплутав її з бороди, посадив на широчезну долоню. Бджола продзижчала щось, зблиснула золотою цяткою над столом і зникла у верховітті старої груші.
За Василем Чухлібом, 328 слів,
https://mala.storinka.org/василь-чухліб-бджола-з-дідової-пасіки-оповідання
2.     Спиши виділену частину тексту. Устав пропущені букви, розкрий дужки.
3.     Познач жанр прочитаного твору.
Анародна казка
Блітературна казка
Воповідання
4.     З’єднай стрілочками слово і його тлумачення.
Борсається
швидкозліз.
Шурхонув
безладнорухалася.
Заметушилася
намагаєтьсявибратися.
5.     Продовж речення.
Бджола не могла високо злетіти, тому що ______________________________
6.     Познач синонім до слова, виділеного в реченні.
Пасічник неквапливо вийняв з кишені окуляри.
Ашвидко
Бповільно
Впоспішно
7.     Установи зв’язки між членами речення за допомогою питань.
Бджола безсило перебирала лапками.
8.     Покажи стрілочкою, яку орфограму містить подане слово.


чергуванняприголосних у кореняхслів.
Скупатися
правописпрефіксівз-, с-.


правописпрефіксівроз-, без-.
9.     Чи можна назвати Варочку і Дениска рятівниками? Поясни, чому. Напиши про це текст (3-4 речення)


ВАРІАНТ 1 

1.     Прочитай уважно текст.
Лелеча весна
Найбільше Данилко любить ту пору,  коли небо рясно вкривається пташиними зграями. Як задзюркотять струмки, знає Данилко: уже скоро вертатимуться з вирію птахи.
А цього разу він і не помітив, як усе почалося. Здається, ще вчора повисло над землею  безхмарне небо.  І на ньому – ніде нічого. Ніякої весни не видно було. А тут раптом десь вона взялася.
Ішов Данилко вул..цею. Мрі..в, як (в)літку в ставку досхочу накупає..ся, і несподівано почув знайомі звуки. Оз..рнувся навкруги й побачив, що уже давно не з..ма.
На чорному гіл(л)і  д..рев  з..явилися мален..кі бруньки. І коли це вони там узялися (. ?)
Струмки (не)бігли, бо з..ма була бе..сніжна, тільки морозна. Ось тому Данилко й не бачив, коли вона м..нула.
А ті звуки, які він почув, були пташиними голосами з неба. Данилко підняв очі догори й загледів, що там усе всіяне птахами. Крильми, як прапорцями, вимахують і щось вигукують… Мабуть, раді, що повернулися додому з далеких країв.
Тато казав, що їм у теплих краях добре, але вдома ще краще. Якби не холодна зима, то нікуди вони звідси не летіли б. Не кидали б на призволяще гнізда.
Данилко довго стояв і дивився в небо, яке здавалося пташиним морем. Бо в ньому хлюпали крила. І не тільки він один стояв і дивився в ту височінь. Багато людей спинялося й завмирало…
Коли Данилко прийшов додому, то побачив у дворі тата й маму. Вони загукали йому:
-         А в нас новина!
І він одразу ж побачив: лелеки. Як два літаки над аеродромом, кружляли вони над подвірям, тільки жовті дзьоби поблискували. Потім лелеки плавно опустилися на гніздо й радісно заклекотіли…
-         Нарешті вони прилетіли, - сказав Данилко. – Без них так нудно!
-         А й справді, - погодилася мама. – Без них наче чогось не вистачає у дворі…
-         Оце вже нарешті весна, - промовив тато. – Лелеча весна.
-         Ага, лелеча весна, - повторив Данилко.
Йому сподобалися такі слова. Бо він дуже любить і весну, і лелек… (301 слово)

За Михайлом Слабошпицьким2.     Запиши, яка новина чекала Данилка вдома? ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ .
3.     Відшукай і випиши з твору із чим автор порівнює
крила птахів - __________________________________________________,
небо - _________________________________________________________,
лелек - ________________________________________________________.
                                                                                                 
4.     Встанови послідовність пунктів плану відповідно до змісту твору. Надпиши цифри над рискою
_____ На гіл…і  зявилися маленькі бруньки.
_____ Лелеки, як два літаки, кружляли над подвірям.
_____Данилко не помітив, як раптом взялася весна.
_____Птахи вимахують крильми, як прапорцями.
_____Данилко дуже любить і весну, і лелек.
_____ «А в нас новина!»

5.     Спиши виділений жирним шрифтом текст, вставляючи пропущені букви й розділові знаки та  розкриваючи дужки.
6.     Згрупуй подані слова за частинами мови: небо, безхмарне, весна, влітку, зявилися, побачив, дзьоби, несподівано, вигукують, жовті, радісно, далеких.
7.     Встанови звязок слів в реченні.  На чорному гіл(л)і  д..рев  з..явилися мален..кі бруньки. 
8.     Утвори до слова з..ма спільнокореневі слова, так, щоб вони належали до різних частин мови.
9.     Поміркуй і запиши, чому твір Михайла Слабошпицького «Лелеча весна» має таку назву. Запропонуй свій заголовок.


     ВАРІАНТ 2
1. Прочитай уважно текст.
Лелеча весна
Найбільше Данилко любить ту пору,  коли небо рясно вкривається пташиними зграями. Як задзюркотять струмки, знає Данилко: уже скоро вертатимуться з вирію птахи.
А цього разу він і не помітив, як усе почалося. Здається, ще вчора повисло над землею  безхмарне небо.  І на ньому – ніде нічого. Ніякої весни не видно було. А тут раптом десь вона взялася.
Ішов Данилко вул..цею. Мрі..в, як (в)літку в ставку досхочу накупає..ся, і несподівано почув знайомі звуки. Оз..рнувся навкруги й побачив, що уже давно не з..ма.
На чорному гіл(л)і д..ревз..явилисямален..кі бруньки. І коли це вони там узялися (. ?)
Струмки (не)бігли, бо з..ма була бе..сніжна, тільки морозна. Ось тому Данилко й не бачив, коли вона м..нула.
А ті звуки, які він почув, були пташиними голосами з неба. Данилко підняв очі догори й загледів, що там усе всіяне птахами. Крильми, як прапорцями, вимахують і щось вигукують… Мабуть, раді, що повернулися додому з далеких країв.
Тато казав, що їм у теплих краях добре, але вдома ще краще. Якби не холодна зима, то нікуди вони звідси не летіли б. Не кидали б на призволяще гнізда.
Данилко довго стояв і дивився в небо, яке здавалося пташиним морем. Бо в ньому хлюпали крила. І не тільки він один стояв і дивився в ту височінь. Багато людей спинялося й завмирало…
Коли Данилко прийшов додому, то побачив у дворі тата й маму. Вони загукали йому:
-         А в нас новина!
І він одразу ж побачив: лелеки. Як два літаки над аеродромом, кружляли вони над подвірям, тільки жовті дзьоби поблискували. Потім лелеки плавно опустилися на гніздо й радісно заклекотіли…
-         Нарешті вони прилетіли, - сказав Данилко. – Без них так нудно!
-         А й справді, - погодилася мама. – Без них наче чогось не вистачає у дворі…
-         Оце вже нарешті весна, - промовив тато. – Лелеча весна.
-         Ага, лелеча весна, - повторив Данилко.
Йому сподобалися такі слова. Бо він дуже любить і весну, і лелек… (301 слово)

За Михайлом Слабошпицьким
2. Які звуки почув Данилко?
         А   дзюркотіння струмків
         Б    пташині голоси
         В   голоси людей
3.  Встанови послідовність пунктів плану відповідно до змісту твору. Надпиши цифри над рискою
_____ На гіл…і   зявилися маленькі бруньки.
_____ Лелеки, як два літаки, кружляли над подвірям.
_____Данилко не помітив, як раптом взялася весна.
_____Птахи вимахують крильми, як прапорцями.
_____Данилко дуже любить і весну, і лелек.
_____ «А в нас новина!»


4. Відшукай і допиши з тексту слова, які вжито для опису неба
Данилко довго стояв і дивився в небо, яке______________________________.

5. Спиши виділений жирним шрифтом текст, вставляючи пропущені букви й розділові знаки та  розкриваючи дужки.

6. Вибери рядок, в якому записані лише прислівники.
А    безхмарне,  влітку, зявилися, радісно, далеких
Б    влітку, несподівано, вигукують, жовті, радісно
В   влітку, несподівано, радісно, рясно

7. Встанови відповідність між компонентами:
         Пташиними *            *весна       
         Лелеча           *             *зграями
         Маленькі       *             *дзьоби
         Жовті            *            * звуки
         Знайомі         *             *зима
         Безсніжна    *              *бруньки

8. Запиши речення і підкресли головні члени речення.
         На чорному гіл…і  дерев  зявилися маленькі бруньки.

9. Поміркуй і запиши, чому твір Михайла Слабошпицького «Лелеча весна» має таку назву. Запропонуй свій заголовок.


 МАТЕМАТИКА


Варіант 1
1.     Розвяжи задачу.
З двох міст, відстань між якими 260 км, виїхали одночасно назустріч один одному два автомобілі і зустрілися через 2 години. Другий автомобіль рухався зі швидкістю 70 км/год. З якою швидкістю рухався перший автомобіль?
2.     Знайди значення виразу.
( 13702 – 586 *  6 ) + 7808 =
3.     Порівняй числа та величини.
170005 … 107500
72 т 23 кг … 724ц 23 кг
4.     Перетвори величини.
480 с = … хв
5 ц 20 кг = … кг
5.     Запиши число, яке дорівнює 5/6 від 360.
6.     Накресли прямокутник, площа якого 21  см, а довжина – 7 см.
7.    Розстав дужки так, щоб рівності були правильними.
         90-30:3·5=400
         90-30:3·5=100
         90-30:3·5=88Варіант 2
1.     Розвяжи задачу.
Чотири майстри за 6 годин кладуть 480 плиток. Скільки плиток кладе один майстер за 12 годин?
2.     Знайди значення виразу:
54802 – ( 18324 : 6 + 6009 )=
3.     Порівняй числа та величини.
103200 … 130002
540см 7 мм … 52 дм 7 мм
4.     Перетвори величини.
420 = … год
           5 км 160 м = … м
5.     Запиши число, яке дорівнює 3/7 від 560.
6.     Накресли прямокутник, площа якого 24  см, а ширина – 4 см.
7.    Розстав дужки так, щоб рівності були правильними.
240:40+20·2=52
240:40+20·2=3
240:40+20·2=8
Варіант 1
1.     Розвяжи задачу.
До першого магазину відправили 1265 кг цукру, до другого – на 375 кг більше, ніж до першого, а до третього – 2/5 того, що відправили до першого та другого магазинів разом. Скільки кілограмів цукру відправили до третього магазину?
2.     Знайди значення виразу:
50000 – (146 х 52 + 12032:47)=
3. Виконай перетворення:
        35700 кг= … т… ц
5 год 15 хв = … хв
4. Порівняй:
    20 т  … 200 ц
    8 км 7 м  … 8700 м
5. Знайди:
    5/6 від числа 2040
6. Периметр прямокутної ділянки – 188м, довжина – 56м. Знайди площу цієї ділянки.
7. Знайди і виправ помилки:
76 грн 83к. = 76083 к.
8 м 7дм = 87 дм
3 доби= 180 год
9  т 4 ц = 940 кг

Варіант 2
1. Розвяжи задачу.
    З одного  фермерського господарства на молокозавод привезли 2800 л молока, в однакових бідонах, а з іншого господарства – ¼ цієї кількості. Скільки бідонів знадобилося, щоб розлити все молоко, якщо в кожний бідон вміщується 25 л молока?
2. Знайди значення виразу:
40000 – (148 х 35 + 19872 : 72)=
3. Порівняй іменовані числа:
4 м 6 см  …  4 м 600 ммм
8 кг 76 г … 8705 г
4. Виконай перетворення:
8 км 7 м = … м
20 т = … ц
5. Знайди:
2/5 від числа 4285
6. Ширина прямокутника – 6 дм, а довжина у 4 рази більша. Знайди площу та периметр прямокутника.
7. Постав дужки так, щоб рівність була істинною: 72000:800:5+40=2
  


Немає коментарів:

Дописати коментар