четвер, 25 серпня 2016 р.

Методичні рекомендації щодо викладання інформатики у початкових класах у 2016-2017 н.р.                                                                                                                    Витяг з Додатку
до листа Міністерства
                                                                                                                   освіти і науки України
  від 17.08.2016р. № 1/9-437
Початкова школа
У сучасних умовах ефективність початкової освіти пов’язується з реалізацією компетентнісного підходу. Компетентнісні результати навчання визначено у Державному стандарті початкової загальної освіти (2011р.), вимогах до засвоєння програмового змісту з кожного навчального предмета (2012р.), до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів (2014р.). Нині постає потреба у визначенні резервів підвищення ефективності навчального процесу на засадах компетентнісного підходу і розкритті механізмів їх використання у професійній діяльності педагогів.
Як свідчать результати аналізу сучасної практики, ефективній реалізації компетентнісного підходу в навчанні молодших школярів сприяють:
зміни підходів до підготовки і проведення уроку як основної форми організації навчальної діяльності в умовах класно-урочної системи навчання (певне структурування, встановлення міжпредметних зв’язків, конструювання на засадах міжпредметної інтеграції);
розширення діапазону організаційних форм, методів навчання, способів навчальної взаємодії, що мають на меті практичну спрямованість навчання і базуються на взаємозв’язках урочної та позаурочної діяльності.

В умовах постійного збільшення обсягів навчального матеріалу дитині дедалі складніше зібрати їх у цілісну картину. Тож на зміну урокам, на яких традиційно здебільшого переважає вивчення теоретичного матеріалу, мають прийти компетентнісно орієнтовані, що сприяють цілісному сприйняттю навчального матеріалу, формуванню системного мислення, позитивного емоційного ставлення до пізнання. Одним із ефективніших шляхів їх конструювання з урахуванням окреслених завдань є встановлення міжпредметних зв’язків – окремі короткочасні моменти включення в урок запитань і завдань з матеріалу інших навчальних предметів, що мають допоміжне значення для вивчення теми й сприяють глибшому сприйманню та осмисленню певного поняття.

Формуванню в учнів цілісної картини світу сприятимуть інтегровані уроки (коли у межах одного уроку вивчається матеріал різних навчальних предметів), а також бінарні інтегровані уроки (коли у межах двох уроків поспіль опрацьовується матеріал двох і більше навчальних предметів). Основою ефективності таких уроків є чітке визначення мети і відповідне їх планування для забезпечення різнобічного розгляду учнями певного об’єкта, поняття, явища з використанням засобів різних навчальних предметів.
Особливість планування і проведення інтегрованих і бінарних інтегрованих уроків у початковій школі полягає у тому, що вони можуть проводитись як одним учителем, який викладає предмети, які інтегруються, так і двома вчителями у випадках, коли другий предмет, що інтегрується, викладає фахівець (учитель, який викладає відповідний предмет в основній школі). Через складність координації діяльності педагогів у другому випадку такі інтегровані уроки проводять необґрунтовано рідко, тому необхідно планувати такі уроки заздалегідь.

Звертаємо увагу, що відповідно до Інструкції щодо заповнення класного журналу для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів (наказ МОН України 08.04. 2015 року № 412) дату і тему кожного з бінарних інтегрованих уроків записують окремо на сторінках фіксації проведення уроків із певного предмета, а дату і тему інтегрованого уроку фіксують на сторінці одного (за вибором учителя) з тих навчальних предметів, зміст яких інтегрувався.
Реалізація компетентнісного підходу в навчанні молодших школярів передбачає розширення діапазону форм організації навчання, методів та способів навчальної взаємодії у взаємозв’язку урочної та позаурочної діяльності. Тож із метою застосування учнями здобутих у процесі навчальної діяльності знань, умінь і навичок у позаурочний час можуть організовуватися різноманітні виховні заходи – конкурси ерудитів, знавців навчальних предметів, інтелектуальні ігри «Що? Де? Коли?» тощо.

Необхідно мінімізувати використання зошитів із друкованою основою і передусім із таких навчальних предметів, де формування навички практично виконувати роботу є їх основною метою («Інформатика», «Основи здоров’я», «Я у світі» тощо). На цих уроках учитель може організувати бесіди, дискусії за змістом мультфільмів (наприклад, телеканалу «ПлюсПлюс»), читання літературних текстів, публікацій у дитячій періодиці, ситуацій, що висвітлюють у новинах, тощо, а також колективні творчі справи, навчальні проекти, зустрічі з фахівцями державних установ, екскурсії тощо

Програма з «Інформатики» оновлена з дотриманням концентричності. Тема «Графіка» розглядалася лише у другому та четвертому класах, тепер ця тема є з 2 по 4 класи. Зміст навчального матеріалу розділ «Текст» доповнено темами «Сприймання тексту в електронних книгах» та «Орієнтування в списку книг електронної бібліотеки». Програму осучаснено внесенням до її змісту понять, які вивчаються на інших предметах (електронні карти, схеми, діаграми тощо).
Зміст навчального матеріалу та державних вимог до рівня навчальних досягнень учнів програми «Інформатика» мають нове формулювання з передбаченням, що дитина зможе практично виконати дії на стаціонарному, портативному, будь-якому мобільному пристрої, незалежно від різноманіття операційних систем та від того чи в інстальованій програмі на ПК буде виконуватись, чи в хмарному середовищі. Опис практичних частин оновлено так, що можна не завантажувати жодну програму на стаціонарний комп’ютер, окрім операційної системи, а виконувати все в Інтернеті.
Важливим чинником сучасної освіти є використання знань з інформатики для медійної та інформаційної грамотності дитини як складової успішності у навчанні інших предметів.
У державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці включено фразу «учень/учениця використовує у своєму мовленні», до кожної теми. Це зроблено з метою уникнення застосування дітьми абстрактних понять, складних наукових термінів.


У зв´язку з внесеними змінами у навчальні програми, наголошуємо, що календарне та поурочне планування здійснюється вчителем у довільній формі, у тому числі з використанням друкованих чи електронних джерел тощо. Формат, обсяг, структура, зміст та оформлення календарних планів та поурочних планів-конспектів є індивідуальною справою вчителя. Встановлення універсальних у межах навчального закладу, міста, району чи області стандартів таких документів є неприпустимим.
Автономія вчителя має бути забезпечена вільним вибором форм організації навчально-виховного процесу, способів навчальної взаємодії, методів, прийомів і засобів реалізації змісту освіти. Отже, вчитель має право самостійно переносити теми уроків, відповідно до засвоєння учнями навчального матеріалу, визначати кількість годин на вивчення окремих тем.  Адміністрація навчального закладу або працівники методичних служб можуть лише надавати методичну допомогу вчителю, з метою покращення навчально-виховного процесу, а не контролю.


НА ДОПОМОГУ МОЛОДОМУ ВЧИТЕЛЮ
ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ

2 КЛАС
Згідно з навчальною програмою інформатика для загальноосвітніх навчальних закладів 2-4 класів, яка затверджена рішенням Колегії МОН від 4 серпня 2016 р., оприлюднена на сайті МОН 11 серпня 2016 р.


№ уро-ку
Дата
уроку
Тема уроку
Примітки
Тема 1. Інформація
1.                       

Правила безпечної поведінки у кабінеті інформатики.
Поняття про інформацію. Зміст та завдання курсу «Інформатика».

2.                       

Сприймання людиною інформації.
Властивості інформації. Види інформації за способом сприймання: зорова, слухова, нюхова, смакова, дотикова.

3.                       

Приватна та публічна інформація. Захист особистої приватної інформації. Безпека використання інформації.

4.                       

Пристрої для роботи з інформацією.

Тема 2. Комп’ютери та інші пристрої
5.                       

Комп'ютер та інші пристрої для роботи з інформацією.

6.                       

Увімкнення та вимкнення комп'ютера та інших пристроїв. Робочий стіл. Значки робочого столу.

7.                       

Використання пристроїв для навчання: перегляд зображень (образотворче мистецтво), читання текстів (літературне читання, мови), слухання мелодій (музичне мистецтво).

8.                       

Виділення обраного тексту в середовищах для читання. Використання миші та інших маніпуляторів для вибору та переміщення об’єктів.

9.                       

Клавіатура. Уведення окремих символів. Зміна мовних режимів.

10.                   

Організація робочого місця під час навчання з різними пристроями.

Тема 3. Інтернет
11.                   

Початкові уявлення про Інтернет.

12.                   

Поняття браузера, як програми для роботи в Інтернеті. Вікно браузера. Кнопки керування вікном. Маніпуляції з вікном. Вкладки браузера. Посилання. Закладка.

13.                   

Правила безпечної роботи в Інтернеті. Інформація для дітей та для дорослих. Приватна (особиста, сімейна) та публічна інформація. Вікові обмеження на перегляд вмісту сторінок.

14.                   

Ігри для вдосконалення навичок роботи з маніпуляторами, клавіатурою.

15.                   

Перегляд навчальних відео, картин художників, читання текстів, вдосконалення навичок усного рахунку в математичних тренажерах.

16.                   

Робота з комп’ютерними програмами на підтримку вивчення іноземної мови.
Повторення і систематизація навчального матеріалу за І семестр.

Тема 4. Графіка
17.                   

Поняття ком’ютерної графіки.

18.                   

Програми для створення за змінювання графічних зображень.

19.                   

Змінювання готових зображень.

20.                   

Створення зображень. Зображення з геометричних фігур.

21.                   

Доповнення зображень підписами чи коментарями у вигляді кількох слів.

22.                   

Створення зображень за зразком

23.                   

Сервіси для перегляду зображень картин художників. Віртуальні мистецькі галереї, екскурсії до музеїв.

24.                   

Пристрої для створення та опрацювання графічних зображень.

25.                   

Пошук зображень в Інтернеті для природознавства (музичного та образотворчого мистецтв, читання тощо). Право на зображення. Розрізнення дозволів на використання чужих зображень.

Тема 5. Команди та виконавці
26.                   

Поняттям команди. Порівняння команди й спонукального речення. Команди й виконавці.

27.                   

Послідовність дій. Приклади послідовності дій у природі. Виконання послідовних дій. Пошук помилок в послідовності дій.

28.                   

Ігрові вправи з надання команд виконавцям у середовищах програмування.

29.                   

Порівняння двох або більше предметів.

30.                   

Об’єднання предметів у групи за певними заданими ознаками. Назви групи однорідних предметів. Визначення ознак предметів, впізнавання предметів за даними ознаками. Складові частини предметів.

31.                   

Ігри на змінювання послідовності дій, пошук помилок в послідовностях; об’єднання предметів у групи, вилучення зайвого за певними ознаками.

32.                   

Робота з комп‘ютерними програмами на розвиток логічного мислення.

33.                   

Робота з комп‘ютерними програмами на підтримку вивчення  різних предметів.

34.                   

Повторення і систематизація навчального матеріалу за ІІ семестр.
Робота з розвиваючими програмами.

35.                   

Повторення і систематизація навчального матеріалу за рік. 3 КЛАС

Згідно з навчальною програмою інформатика для загальноосвітніх навчальних закладів 2-4 класів, яка затверджена рішенням Колегії МОН від 4 серпня 2016 р., оприлюднена на сайті МОН 11 серпня 2016 р.


№ уро-ку
Дата
уроку
Тема уроку
Примітки
Тема 1. Інтернет
36.                   

Правила безпечної поведінки у кабінеті інформатики.
Повторення основних прийомів роботи із комп'ютерами та даними

37.                   

Поняття про мережі. Поняття про мережу Інтернет. Складові вікна програми-браузера.

38.                   

Поняття веб-сторінки, її адреси.

39.                   

Пошук зображень, текстів, відео, карт в Інтернеті для навчальних предметів. Пошук з різних джерел. Додавання найкращих результатів у закладки браузера. Структурування закладок у папки.

40.                   

Ключові слова для пошуку (на прикладах знайомих текстів з природознавства, літературного читання, інших предметів).

41.                   

Авторське право та Інтернет. Безпечна робота в Інтернеті. Налаштування безпечного пошуку та безпечного перегляду відео.

Тема 2. Людина та інформація
42.                   

Роль інформації в житті людини.

43.                   

Види інформації за способом подання: текстовий, графічний, числовий, звуковий, відео.

44.                   

Перетворення інформації з одного виду в інший. Пристрої для роботи з текстовою, звуковою, відео інформацією.

45.                   

Дії з інформацією: передавання, пошук, перетворення, використання. Переваги опрацювання інформації сучасними пристроями.

46.                   

Структурування інформації в документах, папках. Поняття меню.

Тема 3. Графіка
47.                   

Програми та онлайн середовища для роботи з графічними даними.

48.                   

Перегляд карт. Пошук рідного краю на картах.

49.                   

Середовище графічного редактора. Панель інструментів. Палітра кольорів. Колір фігури і колір фону.

50.                   

Створення та змінювання простих зображень. Створення зображень з геометричних фігур.

51.                   

Доповнення малюнка підписом чи коментарем.
Повторення і систематизація навчального матеріалу за І семестр.

Тема 4. Алгоритми і виконавці
52.                   

План дій. Поняття алгоритму. Алгоритми і виконавці. Складання алгоритмів для виконавців.

53.                   

Середовища програмування для дітей: створення та змінювання послідовності команд у вигляді словесних, символьних блоків.
Порядок виконання команд виконавцем.

54.                   

Пошук пропущених дій в знайомій послідовності.
Складові частини об’єктів. Схема складу. Зв’язки у схемах.

55.                   

Істинні й хибні висловлювання.

56.                   

Логічне слідування.

57.                   

Використання логічних висловлювань з «не», «і», «або».

Тема 5. Текст
58.                   

Середовища для читання текстів. Закладки в тексті, цитати тощо. Віртуальні бібліотеки, довідники, енциклопедії, словники.

59.                   

Текстові редактори. Переміщення в текстовому документі. Виділення частин тексту.  Змінювання  та вдосконалення текстів.

60.                   

Основні команди редагування: вирізати, копіювати, вставити, видалити. Уведення символів за допомогою клавіатури.

61.                   

Доповнення текстів зображеннями.

62.                   

Таблиці в тексті: орієнтування в клітинках. Доповнення таблиць.

63.                   

Порівняння текстів з оманливою та правдивою інформацію. Пошук хибних висловлювань у текстах (на основі інформації з інших предметів).

Тема 6. Презентації
64.                   

Доповідач/доповідачка та презентація. Культура презентування. Слайд-шоу із зображень як вид презентування.

65.                   

Середовище створення презентацій.

66.                   

Переміщення слайдами презентації. Режим показу презентації та режим змінювання слайдів.

67.                   

Переміщення текстових вікон/полів та зображень на слайдах.

68.                   

Утворення нового слайду, текстового вікна/поля.

69.                   

Доповнення презентації текстом, зображенням, схемою.

70.                   

Повторення і систематизація навчального матеріалу за рік.


 
 4 КЛАС
Згідно з навчальною програмою інформатика для загальноосвітніх навчальних закладів 2-4 класів, яка затверджена рішенням Колегії МОН від 4 серпня 2016 р., оприлюднена на сайті МОН 11 серпня 2016 р.


№ уро-ку
Дата
уроку
Тема уроку
Примітки
Тема 1. Графіка
71.                   

Правила безпечної поведінки у кабінеті інформатики.
Повторення основних прийомів роботи із комп'ютерами та даними.

72.                   

Електронні карти. Режими перегляду карт. Віртуальні подорожі сузір’ями, планетами, материками, океанами.

73.                   

Доповнення власної карти мітками (за матеріалами природознавчого характеру рідного краю).

74.                   

Схеми, діаграми на матеріалі інших предметів.

75.                   

Робота в середовищі графічного редактора: змінювання зображень з використання функцій обертання, зміна кольору фігур та кольору фону.

76.                   

Обробка фото: інструменти освітлення, кольору, обертання, обрізання тощо.

77.                   

Створення колажу із зображень.

Тема 2. Текст
78.                   

Орієнтування в списку книг електронної бібліотеки. Пошук літератури за назвою, автором/авторкою, мітками. Зміст твору. Закладки, коментар (помітки) у творі.

79.                   

Середовище текстового редактора. Поєднання елементів на аркуші текстового документа: взаємне розміщення тексту, зображень, схем.

80.                   

Абзаци, посилання, заголовки, зміст.

81.                   

Вдосконалення текстів через виділення кольором, шрифтами фрагментів тексту, окремих слів.

82.                   

Списки. Послідовні списки у текстах.

83.                   

Таблиці. Доповнення готових таблиць.

84.                   

Змінювання та доповнення текстів з таблицями, зображеннями, схемами.

Тема 3. Співпраця в Інтернеті
85.                   

Правила безпечного користування Інтернетом. Мережевий етикет. Різниця між реальним та віртуальним спілкуванням.

86.                   

Електронна пошта. Захист облікового запису. Культура листування.

87.                   

Інформаційні ресурси Інтернету. Пошук навчальних матеріалів в мережі. Навчальна діяльність учня в Інтернеті.
Рівні доступу до навчальних матеріалів.

88.                   

Співпраця в мережі (спільні документи, презентації, карти, колажі тощо). Коментування та відгуки до створених однокласниками/однокласницями продуктів.
Служби для обміну знаннями, задоволення творчих потреб школярів.

89.                   

Сучасні пристрої для співпраці.

Тема 4. Алгоритми з розгалуженням і повторенням
90.                   

Алгоритми з розгалуженням.

91.                   

Цикли: повторення задану кількість разів. Повторення до виконання умови.

92.                   

Алгоритми з циклами.

93.                   

Створення та виконання алгоритмів з розгалуженням та циклами для виконавців у середовищі програмування для дітей.

94.                   

Сортування та впорядкування об’єктів за деякою ознакою.

95.                   

Використання логічних висловлювань з «якщо - то...».

96.                   

Розв’язок задач у середовищі програмування для дітей

Тема 5. Інформація
97.                   

Перетворення інформації. Перетворення інформації з текстової у графічну форму з використанням схем, діаграм. Перетворення інформації у вигляді тексту в таблицю з числами.

98.                   

Передавання інформації. Пристрої для передавання інформації. Джерело інформації. Приймач інформації.

99.                   

Складові комп’ютера.

https://drive.google.com/file/d/0B4C93a2T5rvlaUpxN0JhcXNGLVE/view?usp=sharing
100.               

Пристрої введення та виведення інформації.

101.               

Зберігання інформації. Носії інформації.

102.               

Кодування інформації. Кодування та декодування інформації.

103.               

Історія виникнення пристроїв для роботи з інформацією.

104.               

Повторення і систематизація навчального матеріалу за ІІ семестр.

105.               

Повторення і систематизація навчального матеріалу за рік.Немає коментарів:

Опублікувати коментар