пʼятниця, 26 серпня 2016 р.

Можливості інтегрованих уроків у початкових класах

У сучасному педагогічному процесі значного розвитку набула ідея міжпредметної інтеграції.
Інтегровані уроки ставлять за мету спресувати споріднений матеріал кількох предметів навколо однієї теми. Діти розглядають якесь явище, поняття з різних боків.
Аналіз чинних програм для чотирирічної початкової школи та вивчення досвіду вчителів свідчить про широкі можливості для інтеграції навчального матеріалу з окремих предметів. Такі нестандартні уроки дають можливість учителеві разом із учнями опанувати значний за обсягом навчальний матеріал, домогтися формування міцних, усвідомлених між предметних зв’язків, уникнути дублювання у вивченні низки питань, досягти цілісності знань .
З урахуванням вікових особливостей молодших школярів при організації інтегрованого навчання з'являється можливість показати світ у всьому його різноманітті з залученням наукових знань, літератури, музики, живопису, що сприяє емоційному розвитку особистості дитини та формуванню його творчого мислення. Зміни, що відбуваються в даний час в науці, на виробництві, в соціальному житті викликали необхідність розробки нових підходів до системи навчання і виховання школярів. З цією метою розглядається зміст шкільної освіти, створюються нові навчальні плани, програми і підручники, удосконалюються методи і форми організації навчання.

Предметна система навчання в початкових класах передбачає автономний розгляд окремих сторін дійсності і орієнтує учнів на особисте засвоєння знань у тій чи іншій області, слабко пов'язаних між собою. У той же час початкова освіта могла б з'явитися першим щаблем, що забезпечує міжпредметну інтеграцію як базу для поглиблення та подальшого свого розвитку на наступних етапах середньої школи.
Специфіка роботи вчителя початкових класів така, що він один навчає дітей
з декількох дисциплін. Чим це цікаво? З урахуванням вікових особливостей молодших школярів і сучасним рівнем розвитку науки кожен предмет являє собою систему знань і умінь з різних областей дійсності. Так, наприклад, природознавство об'єднує 7 областей знань, математика - 3 і т.д. Отже, об'єктивно закладені внутрішньопредметні зв'язку між різними областями могли б сприяти й природному встановленню міжпредметних зв'язків з метою інтеграції знань при розгляді певних об'єктів, явищ, процесів.
         Слід зазначити, що проблема міжпредметних зв'язків не нова проблема для педагогіки, і його рішення завжди обгрунтовувалося філософськими поглядами на процеси диференціації та інтеграції наукового знання на тій чи іншій ступені суспільного розвитку. Завдання використання міжпредметних зв'язків у навчальному процесі в різні періоди висували Я.А. Коменський, К.Д. Ушинський. .
     У кожному класі є школярі, що відрізняються типами пам'яті, сприйняття, уваги.
    Когось з них темп пояснення вчителя влаштовує, а для іншого він дуже швидкий. Для одного використовувана на уроці таблиця здається ясною, а інші сприймають її тільки після тривалих роз'яснень. Самостійна дослідницька робота учнів  зрівнює їх шанси, так як кожен вибирає властивий  йому шлях вирішення, хоча, звичайно, залишається проблема: як озброїти учня прийомами, способами, засобами, з арсеналу яких він може вибрати відповідне для вирішення поставленого завдання. Перешкодою є і обмежений час уроку, і те, що момент фінішу у кожного учня свій.      Особливістю інтегрованого (бінарного) уроку є те, що в цьому процесі можуть брати участь два або три, а може і більше педагогів. Простіше чи складніше проводити такий інтегрований урок?  Багато в чому залежить це від  учителів.
Але необхідно пам'ятати, що урок - найважливіша ланка всієї роботи.
Саме через нього реалізуємо всі головні завдання інтегрованого курсу і приходимо в підсумку до успіху або невдачі, якщо не зуміли цього зробити.
         У рамках  інтегрованого уроку  курсу вчителі можуть заздалегідь визначити, що вважати важливим, а що другорядним, щоб навчити своїх учнів раціонально оформляти свою роботу, правильно побудувати усні відповіді, прищепити їм навички самоконтролю та самооцінки і т.п.
         Інтегровані уроки знімають стомлюваність і перенапруження учнів за рахунок переключення з одного виду діяльності на інший. Однак  в перші два роки навчання в школі не слід особливо акцентувати на інтеграції, оскільки у дитини ще невеликий багаж знань, не сформувалися граматичні, обчислювальні, технічні навички. Крім того, одна з обов'язкових та основних вимог інтегрованого викладання - підвищення ролі самостійності учнів, тому що інтеграція неминуче розширює тематику досліджуваного матеріалу, викликає необхідність більш глибокого аналізу і узагальнення явищ, коло яких збільшується за рахунок інших предметів. Чи посильно школярам самостійно вивчити такий обсяг матеріалу? Учні впораються з подібною роботою тільки тоді, якщо володіють прийомами дослідницької діяльності і вміють правильно організувати свій час. Ці питання повинні стояти перед учителем початкових класів, який всерйоз зайнятий проблемою інтеграції на цьому етапі навчання. У свою чергу до вчителя пред'являється дуже багато вимог. Інтегрований урок вимагає від вчителя додаткової підготовки, великої ерудиції, високого професіоналізму.
Підготовка інтегрованих уроків передбачає:
- аналіз річного календарного планування;
- зіставлення матеріалу різних предметів для виділення тем, близьких за змістом або метою використання;
- визначення завдань уроку;
- «конструювання» уроку.
Найбільш відповідальним етапом підготовки інтегрованого заняття  є визначення завдань уроку. З огляду на це, справедливим буде виділення навчальної, розвивальної та виховної мети окремо для кожного з предметів, що інтегруються.
Інтегровані уроки можуть поділятися залежно від:
1. Навчальних предметів, що інтегруються:
- урок української мови з образотворчим мистецтвом;
- урок української мови з природознавством;
- урок літературного читання з основами здоровя;
- інші варіанти  (Див. Методичні  рекомендації щодо викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016-2017 н.р. Додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 17.08.2016р. № 1/9-437)

2. Визначення мети уроку:
- урок з автономними цілями;
- урок з домінуючими та супровідними цілями.
3. Місця проведення уроку:
- уроки, що проводяться у класній кімнаті;
- поза класом:
- урок у залі, музеї, на виставці; урок творчості серед природи;
- комплексна форма (класна у поєднанні з позакласною).
4.Тривалості уроку:
- академічний урок;
- спарений (два-три уроки).
5. Кількості інтегрованих уроків:
- подвоєні ( інтегрування змісту двох навчальних предметів);
- потроєні ( інтегрування змісту трьох навчальних предметів).
У фаховій літературі останніх років можна знайти багато розробок інтегрованих уроків. Вивчення значної кількості таких уроків та власний досвід їх проведення дозволяють зробити висновок про наявність певної структури такої форми уроку.
Перший етап проведення інтегрованого уроку – організаційний.
Другий - ознайомлення з темою та метою.
 На третьому етапі під час актуалізації опорних знань учнів важливою є вступна бесіда, характерна особливість якої - актуалізація знань з усіх інтегрованих предметів. Час її проведення має бути не більше ніж 8-10 хвилин. Підготовка цього етапу уроку потребує від учителя особливої уваги: бесіда повинна бути змістовною, лаконічною, чіткою. Саме тому, об'єднання змісту навчальних дисциплін значно скорочує час на їх опанування і забезпечує різнобічне сприймання предметів чи явищ, що є безперечною перевагою інтеграції.
Наступні етапи інтегрованого уроку можуть проводитися по-різному, залежно від теми й мети конкретного уроку.
Цікаво, що характерною особливістю початкової школи більшості закордонних країн стало навчання за інтегрованими курсами. Так, читання, письмо, усне мовлення об'єднані в мистецтво мовлення; відомості з історії, географії, громадянського права - у суспільствознавство; відомості з фізики, хімії, астрономії - у природознавство тощо  
Варто наголосити, що методика проведення інтегрованого уроку вимагає від учителя високого професіоналізму та ерудиції. Якщо такі нестандартні уроки відбуваються систематично, це значно впливає на розвиток пізнавальних здібностей молодших школярів. О.Савченко зазначає, що «змістовні, цілеспрямовані інтегровані уроки вносять  у звичайний плин шкільного життя новизну, певною мірою знімають суворі кордони предметного викладання і допомагають дітям емоційно і системно сприйняти деякі поняття, явища» (Савченко О. Урок у початкових класах /Навчально-методичний посібник. – К.: Освіта. - 2003).
         На жаль,  предметні програми в початковій школі складені так, що знання дитини залишаються розрізненими, розчленованими по предметних ознаках і тому необхідно використовувати систему інтегрованих уроків.
Адже інтегровані уроки в початковій школі покликані навчити дитину з найперших кроків у школі уявляти світ як єдине ціле, в якому все взаємопов'язане.


Немає коментарів:

Дописати коментар