пʼятниця, 19 серпня 2016 р.

Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи

Додаток
до наказу МОН України
від 19.08.2016 №1009
МАТЕМАТИКА
1-4 класи
Об'єктами поточної і підсумкової перевірок навчальних досягнень учнів 1-4 класів з математики є складники математичної компетентності: обчислювальні уміння і навички; уміння і навички розв’язування задач; застосування властивостей, правил, алгоритмів, залежностей; виконання вимірювань та геометричних побудов.
Поточна перевірка здійснюється як в усній, так і письмовий формах і оцінюється за пропонованими вимогами.


Вимоги до оцінювання усних відповідей учнів під час поточної перевірки
Рівень
навчальних
досягнень
учня/учениці
Бали
Характеристика навчальних досягнень учня/учениці
Початковий1


Учень/учениця розрізняє математичні об’єкти, подані в готовому вигляді (поняття, дії, правила, окремі геометричні форми в довкіллі); виконує найпростіші математичні операції за допомогою вчителя
2
Учень/учениця розрізняє окремі об’єкти вивчення (математичні поняття за їх ознаками, формули); виконує найпростіші математичні операції на рівні копіювання зразка виконання
3
Учень/учениця розрізняє об’єкти вивчення (математичні операції, моделі задач); виконує елементарні математичні операції після детального кількаразового їх пояснення вчителем
Середній
4
Учень/учениця частково відтворює засвоєну навчальну інформацію, наводить приклади за аналогією або за підказкою вчителя; розуміє математичну термінологію; розв'язує однотипні математичні операції за наданим зразком
5
Учень/учениця відтворює засвоєну навчальну інформацію за допомоги вчителя (називає суттєві ознаки математичних об’єктів); частково використовує математичну термінологію; виконує математичні операції, але не вміє пояснити свої дії 
6
Учень/учениця відтворює навчальну інформацію у засвоєній послідовності (за допомоги вчителя формулює правила, закони й залежності, ілюструє їх прикладами); частково коментує способи виконання математичних операцій
Достатній


7

Учень/учениця виділяє суттєві ознаки математичних понять; формулює прості висновки; застосовує знання й уміння під час виконання математичних завдань за знайомим алгоритмом; частково пояснює свої дії 
8
Учень/учениця розкриває сутність математичних понять, ілюструє їх прикладами; самостійно виконує математичні операції; детально пояснює свої дії
9
Учень/учениця усвідомлено відтворює навчальний зміст, ілюструє відповіді прикладами з реального життя; виконує завдання, які потребують значної самостійності; виправляє помилки, на які вказує вчитель
Високий

10

Учень/учениця вільно володіє програмовим матеріалом, встановлює міжпонятійні зв’язки, комбінує елементи навчальної інформації і способи діяльності для одержання іншого шляху виконання завдання; аналізує та обґрунтовує способи виконання математичних операцій; знаходить і виправляє власні помилки
11
Учень/учениця демонструє гнучкі знання; описує варіативні ситуації, в яких можна застосовувати певне знання чи вміння; будує алгоритми виконання математичних завдань; застосовує елементи пошукової діяльності; володіє навичками самоконтролю
12
Учень/учениця виявляє системність знань і способів математичної діяльності, використовує набутий досвід у змінених навчальних умовах і життєвих ситуаціях; демонструє нестандартний підхід до розв'язування навчальних і практично зорієнтованих задач; об’єктивно оцінює свою роботу


Вимоги до оцінювання письмових робіт учнів під час поточної перевірки
Рівень
навчальних
досягнень
учня/учениці
Бали
Характеристика навчальних досягнень учня/учениці
Початковий1
Робота виконувалась, але допущено 12 і більше грубих помилок
2
Правильно виконано менше 1/3 роботи або в роботі допущено 10-11 грубих помилок
3
Правильно виконано 1/3 роботи або в роботі допущено 8-9 грубих помилок
Середній
4
Правильно виконано 2/5 роботи або в роботі допущено 6-7 грубих помилок
5
Правильно виконано половину роботи або виконано роботу в повному обсязі й допущено 5 грубих помилок
6
Правильно виконано 3/5 роботи або виконано роботу в повному обсязі й допущено 4 грубі помилки
Достатній


7
Правильно виконано 2/3 роботи або виконано роботу в повному обсязі й допущено 3 грубі помилки
8
Правильно виконано 3/4 роботи або виконано роботу в повному обсязі й допущено 2 грубі помилки
9
Робота виконана в повному обсязі, але допущено 1 грубу й 1 негрубу помилку
Високий

10

Робота виконана в повному обсязі, але допущено 1 негрубу помилку
11

Робота виконана правильно в повному обсязі окрім завдання підвищеної складності або творчого характеру

12

Робота виконана правильно в повному обсязі, в тому числі завдання підвищеної складності або творчого характеру

Під час перевірки слід розрізняти грубі й негрубі помилки. Дві негрубі помилки рекомендуємо прирівнювати до однієї грубої.

До грубих помилок належать:
неправильне обчислення у завданні, мета якого – перевірка обчислювальних умінь і навичок;
неправильне розв'язання задачі (пропуск дії, неправильний добір дії, зайва дія);
незнання або неправильне застосування властивостей, правил, алгоритмів, залежностей;
невідповідність виконаних вимірювань та геометричних побудов умові завдання.
Негрубими помилками є:
неправильно виконане обчислення у випадку, коли метою завдання не передбачена перевірка обчислювальних умінь і навичок;
відсутність пояснювального тексту, відповіді завдання, назви величин або невідповідність їх виконаним діям та отриманим результатам;
не доведене до логічного кінця робота з перетворення іменованих чисел з одних одиниць вимірювання в інші;
неправильне за стилістикою формулювання запитання чи відповіді задачі;
неправильне списування даних завдання за умови правильного його виконання;
помилки у записах математичних термінів, символів, позначеннях геометричних фігур.
Якщо учень (учениця) самостійно знаходить і охайно виправляє допущену помилку, то це не вважається недоліком роботи.
Підсумкова перевірка і підсумкове оцінювання
Підсумкова тематична перевірка здійснюється у формі тематичної контрольної роботи в кінці вивчення теми/тем (2-4 кл.) і в кінці навчального року (1 кл., 4 кл.). Протягом навчального року проводять 8 тематичних контрольних робіт, одна з яких з перевірки сформованості навичок усних обчислень.

Зведений перелік тематичних перевірних робіт,
які проводять в 1-4 класах з математики
Вид перевірки
1 клас
2 клас
3 клас
4 клас
ІІ
сем.
І
сем.
ІІ
сем.
І
сем.
ІІ
сем.
І
сем.
ІІ
сем.
Тематична контрольна робота

4
3
4
3
4
3
Тематична контрольна робота з перевірки сформованості навичок усних обчислень


1

1

1
Підсумкова контрольна робота/ Державна підсумкова атестація
1
1
Загальна кількість перевірок за семестр
1
4
4
4
4
4
5

Тематична контрольна робота може бути: комбінованою, що складається з завдань на обчислення, розв’язання задачі, рівняння, завдань з іменованими числами та геометричного матеріалу; тестовою, що складається із тестових завдань закритого і відкритого типів.
Залежно від теми, контингенту класу вчитель може обирати або комбіновану або тестову контрольну роботу. Загальна кількість перевірок за семестр від вибору кількості комбінованих та тестових робіт не змінюється. При цьому протягом навчального року комбінованих робіт має бути не менше 4.
Усі письмові обчислення до завдань мають виконуватись у зошиті.
Тестову роботу для 1-2 класів пропонується складати з 3 завдань закритого типу та 2 завдань відкритого типу, одне з яких з короткою відповіддю, а інше – з розгорнутою. Комбіновану контрольну роботу для          1-2 класів складають з 3 завдань на обчислення, по 1 – на розв’язання задачі та геометричний матеріал,  рівняння, завдань з іменованими числами.

Вимоги до формування змісту і оцінювання
комбінованої контрольної роботи для 3-4 класів
з/п
Види завдань
Кількість завдань
Кількість балів за кожне правильно виконане завдання
Максимальна кількість балів
1.
Задача
1
3 бали*
3 бали
2.
Завдання на перевірку обчислювальних умінь і навичок
3
1 бал
3 бали
3.
Завдання пов’язані величинами
1
1 бал
1 бали
4.
Завдання на розв’язання рівнянь, буквених виразів
1
1 бал
1 бали
5.
Геометричний матеріал
1
2 бали**
2 бали
6.
Творче завдання або завдання з логічним навантаженням
1
2 бали
2 бали
Разом
8
-
12 балів

Вимоги до формування змісту і оцінювання
тестової контрольної роботи в 3-4 класах
з/п
Види завдань
Кількість завдань
Кількість балів за кожне правильно виконане завдання
Максимальна кількість балів
1.
Завдання закритого типу з вибором однієї відповіді серед трьох пропонованих варіантів
3
1 бал
3 бали
2.
Завдання відкритого типу на встановлення послідовності або відповідності між 6 компонентами
2
2 бали*
4 бали
3.
Завдання відкритого типу з короткою відповіддю
1
2 бали*
2 бали
4.
Завдання відкритого типу з розгорнутою відповіддю (задача)
1
3 бали**
3 бали
Разом
7
-
12 балів
* якщо хід розв’язування задачі неправильний, учень не отримує жодного балу за цей вид роботи; якщо неправильним є вибір останньої дії – 2 бали; якщо неправильним є вибір однієї дії (другої або третьої) та/чи є помилка в обчисленні – 1 бал; за помилки в обчисленнях при дотриманні ходу розв’язання задачі знімається 1 бал;
** якщо завдання виконано частково, воно оцінюється 1 балом.

Для підсумкової перевірки контрольні роботи можуть укладатись з іншими підходами до структурування і комбінування завдань, але з обов’язковим дотриманням вимог до навчальних досягнень учнів, зазначених у чинній програмі з навчального предмета.
Окремим видом тематичної перевірки є перевірка навички усних обчислень у межах програмових вимог. Її здійснюють один раз за семестр у письмовій формі (математичний диктант, робота на картках тощо). Обсяг цієї роботи має містити не більше 12 арифметичних операцій. Тривалість цієї роботи учитель визначає зважаючи на контингент класу, але не більше 25 хвилин.

Директор департаменту                                                      Ю. Г. Кононенко


Немає коментарів:

Дописати коментар