четвер, 25 квітня 2019 р.

РЕАЛІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДУ НА УРОКАХ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ


Дитина потребує діяльності весь час і 
втомлюється не від діяльності, 
а від її одноманітності та однобічності.
                                                                                         К.Ушинський
Сьогодні ми переживаємо зміни у всіх сферах життя, які не могли не торкнутися і освітньої галузі. Прийшло усвідомлення того, що дітей треба навчати по-новому, що перевірені століттями методи навчання та виховання не дозволяють в достатній мірі забезпечити успішну адаптацію випускників до життя в сучасному суспільстві. Обсяг наукової інформації стрімко зростає - за кожні 10 років він подвоюється. Тому очевидно, що які б міцні і грунтовні не були знання учня, він опиниться безпорадним у житті перед лавиною завдань і проблем, якщо не навчиться вчитися, змінювати себе.

На базі ТСШ № 3 відбулося заняття (тренінг) Майстерні освітніх інновацій (керівник Копка Т.В., ТСШ №3) з теми «Реалізація діяльнісного підходу на уроках у початковій школі». Новий Державний стандарт початкової освіти ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого, компетентнісного і діяльнісного підходів, що реалізовані в освітніх галузях і відображені в результативних складових змісту освіти.


Діяльнісний підхід спрямований на розвиток умінь і навичок учня, застосування здобутих знань у практичних ситуаціях, пошук шляхів інтеграції до соціокультурного та природного середовища.

вівторок, 23 квітня 2019 р.

КОМПЕТЕНТНІСНО ЗОРІЄНТОВАНІ ЗАВДАННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ: КОНСТРУЮВАННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ

18.04.2019 року на базі ТЗОШ № 14 учителі початкових класів плідно працювали над конструюванням компетентнісно зорієнтованих завдань в рамках освітнього трасфер-містечка інноваційних можливостей #02Tmistechko – 2019. Мета діяльності workshop, у формі якого проводилось заняття : напрацювання умінь планувати, конструювати компетентнісно зорієнтовані завдання  для  формування ключових  і предметних компетентностей, впровадження компетентнісного підходу до навчання молодших школярів. 
Під час розробки КЗЗ, педагоги переконались у тому,  що такі завдання будуть забезпечувати учня не предметними знаннями, а формувати цілісне уявлення про світ, де важливо вміти застосовувати ті чи інші знання в житті, навчати дитину здобувати їх і, в першу чергу, мотивувати на отримання нових знань.
БУЛО ЦІКАВО, ТВОРЧО, ІННОВАЦІЙНО!

понеділок, 15 квітня 2019 р.

КООПЕРАТИВНЕ НАВЧАННЯ У ФОРМУВАННІ СОЦІАЛЬНИХ НАВИЧОК ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО І МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ


Кооперуватися в рамках освітнього процесу – означає працювати разом, об'єднуючи свої зусилля для вирішення загального завдання, при цьому кожен виконує свою конкретну частину роботи. Згодом, учні повинні обмінятися отриманими знаннями. Суть даного методу: «Кожен досягає своїх навчальних цілей лише в тому випадку, якщо інші члени групи досягають своїх».
Сьогодні в науковій літературі описано багато видів технологій кооперативного навчання (дослідники нараховують більше ніж 50), найбільш відомі з них такі:
«Навчаємося разом» (Learning Together) Роджера і Девіда Джонсонів;
навчання в команді (Student Team Learning); 
кооперативного навчання Елліота Аронсона «Пилка» (Jigsaw);
технології «Пилка – 2», розроблена Р. Славіним.
10 квітня 2019 року на базі ТСПІМ відбувся тренінг «Кооперативне навчання у формуванні соціальних навичок дітей дошкільного і молодшого шкільного віку», учасниками якого були  вчителі початкових класів і вихователі закладів дошкільної освіти.
Тренінг розширив представлення педагогів про кооперативне навчання, принципи, методи цієї технології. Протягом заняття учасники відпрацьовували основні фази кооперативного навчання, працюючи індивідуально, в парах та в групі, як це передбачає методика.
Дуже цікавим і корисним для педагогів було ознайомлення з досвідом впровадження кооперативного навчання вчителя 1-ого класу ТСПІМ Червонецької Г.І., а також – з   австрійською методикою кооперативного навчання.

понеділок, 1 квітня 2019 р.

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ УЧНІВ 4 КЛАСУ У 2018/2019 н.р.

          Шановні колеги!
Подаємо орієнтовні вимоги до проведення державної підсумкової атестації учнів у системі загальної середньої освіти у 2018/2019 н.р. 
(4 клас) 
       (Додаток до листа МОН України від 27.03.2019 №1/9-196).                                                                      
                                            Загальні положення
Державна підсумкова атестація (ДПА) в 2018/2019 навчальному році проводиться відповідно до Порядку проведення  державної підсумкової атестації (далі-Порядок), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2018 року № 1369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
02 січня 2019 року за  № 8/32979 та наказів Міністерства освіти і науки України: № 59 від 25.01. 2019 р. «Про проведення в 2018/2019 навчальному році державної підсумкової атестації осіб, які здобувають загальну середню освіту», № 116 від 01.02.2019 р. «Про внесення зміни до додатка 2 наказу МОН від 25 січня 2019 року № 59».
Строки проведення атестації в закладі освіти затверджує керівник закладу освіти в межах навчального року.
Третій предмет для проведення державної підсумкової атестації у 9-х класах обирається зі списку, зазначеному у додатку 2 до наказу МОН
від 25.01. 2019 р. № 59 у редакції наказу від 01.02. 2019 р. № 116, за рішенням педагогічної ради закладу освіти, ухваленим з урахуванням побажань учнів, та затвердженим наказом керівника закладу освіти. П
роцедуру вибору третього предмета, керуючись чинним в Україні законодавством, а саместаттею 23 та під пунктом 1 частини першоїстатті 1 Закону України «Про освіту», встановлює заклад освіти.  
Державна підсумкова атестація з іноземних мов проводиться згідно з листом Міністерства освіти і науки України від 23.01.2019 року № 1/9-41.
Завдання для проведення ДПА в закладі освіти укладають учителі закладу освіти відповідно до орієнтованих вимог до проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців)у системі загальної середньої освіти у 2018/2019навчальному році (лист МОН від 27.03.2019 № 1/9-196) і затверджує керівник закладу освіти.
Державна підсумкова атестація учнів 11-х класів проводиться у закладах освіти у випадках, визначених пунктами 6, 8, 10, 12, 13-16, 18 розділу ІІ Порядку проведення державної підсумкової атестації.У разі проведення атестації учнів 11 класів за місцем навчання атестаційні завдання укладаються учителями закладу освіти відповідно до орієнтовних вимог до змісту атестаційних завдань, затверджених наказами МОН № 192 від 20.02.2015 і № 94 від 08.02.2016.
Звертаємо увагу на те, що у разі відсутності учня (вихованця) в день проведення державної підсумкової атестації у Класному журналі у відповідній колонці фіксують відсутність учня/учениці.

Орієнтовні вимоги до змісту атестаційних робіт 
для учнів 4 класу

Відповідно до Порядку, державна підсумкова атестація (далі-атестація) у всіхзакладах загальної середньої освіти І ступеняз української мови є обов'язковою. Атестаціяздійснюється з метою моніторингу якості освітньої діяльності закладів освіти та якості освіти, і проводиться у формі підсумкових контрольних робіт з двох предметів: української мови (передбачає оцінювання результатів навчання з української мови і літературного читання) і математики.
Підсумкові контрольні роботи укладають учителі початкових класів/методичні об’єднання вчителів початкових класів за єдиними завданнями для усіх класів паралелі відповідно до орієнтовних вимог до змісту атестаційних завдань. Атестаційні матеріали, що містять підсумкові контрольні роботи з української мови і математики у двох варіантах, погоджує педагогічна рада і затверджує керівник закладу освіти.
Контрольні роботи проводяться відповідно до календарного планування на другому чи третьому уроці, окрім понеділка і п'ятниці, а також днів перед і після святкових.У разі відсутності учня (вихованця) в день проведення державної підсумкової атестації у Класному журналі у колонці під датою її проведення фіксують відсутність учня.
На проведення контрольної роботи відводиться 1 академічна година (один урок): 5 хв. – на пояснення змісту роботи та інструкції щодо її виконання і 35 хв. – на її виконання.
Оцінювання підсумкових контрольних робіт здійснюється відповідно до «Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти» (наказ Міністерства від 13.04.2011 № 329, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 за     № 566/19304) та Орієнтовних вимог до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи (наказ Міністерства освіти і науки України від 19.08.2016 № 1009 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 № 1222»).
Результати атестації не враховуються під час виставлення річних оцінок із навчальних предметів.
Зміст завдань для підсумкових контрольних робіт формується відповідно до державних вимог щодо навчальних досягнень учня/учениці, визначених чинними навчальними програмами для 1-4 класів закладів загальної середньої освіти.
Особливості конструювання змісту атестаційної роботи
 з української мови
Атестаційна контрольна робота з української мови є інтегрованою і містить завдання на перевірку результатів навчання з української мови і літературного читання. Завдання на перевірку сформованості навички читання, розуміння прочитаного, уміння працювати з текстом, використовуючи визначені програмою літературознавчі поняття; перевірку орфографічних і пунктуаційних умінь, навичок застосування знань про мову і мовлення, мовних умінь; побудову зв’язного висловлювання формуються на основі єдиного художнього або науково-художнього тексту. Для перевірки орфографічних і пунктуаційних умінь укладачі контрольної роботи обирають в тексті для читання логічно завершену частину для списування, в якій 25% слів містять вивчені орфограми, і оформлюють її з пропусками цих орфограм. З метою забезпечення умов цілісного сприйняття тексту, який будуть опрацьовувати учні, рекомендуємо розпочати контрольну роботу з опрацювання частини для списування, а саме: прочитати її і вставити пропущені букви. Далі організовують перевірку навички читання мовчки.
         Після повного прочитування тексту учням пропонується виконувати завдання у тому порядку, як зручно дитині. Роботу учень письмово оформлює на аркушах зі штампом школи, дотримуючись вимог оформлення письмових робіт з української мови.
Зміст підсумкової контрольної роботи може бути сконструйовано у двох варіантах (за вибором учителя). В обох варіантах перше завдання представлено текстом для читання.
І варіант підсумкової контрольної роботи з української мови  формується з тексту для читання, визначеної у ньому частини для списування (з пропущеними орфограмами) для виявлення правописних умінь, трьох завдань до тексту для перевірки розуміння його змісту і вміння працювати з текстом (одне з яких на перевірку практичного засвоєння літературознавчих понять; друге – на перевірку сформованості умінь визначати основну думку, тему твору/встановлювати послідовність подій/встановлювати взаємозв’язки фактів, подій/характеризувати вчинки дійових осіб; третє – на перевірку сформованості уміння пояснювати зображувальні можливості художнього слова для описів природи, зовнішності персонажів, характеристики героїв), трьох завдань за змістом тексту для перевірки навичок застосування знань про мову і мовлення, мовних умінь (одне з яких на визначення/групування/класифікацію мовних одиниць, друге – на доповнення/побудову/трансформування речень/зв’язок слів у реченні; третє – на утворення форм слів, що належать до різних частин мови, за заданою умовою), творчого – на побудову зв’язного висловлювання за змістом прочитаного тексту, у якому учень формулює власні оцінні судження.
Вимоги до формування змісту І варіанту  підсумкової контрольної роботи з української мови
з/п
Види завдань
Кількість завдань
Кількість балів за кожне правильно виконане завдання
Максимальна кількість балів
1.
Читання тексту мовчки. Пропонується текст (незнайомий учням) для самостійного читання з мови навчання обсягом 300-330 слів, (для шкіл з навчанням мовами національних меншин –  220-250 слів). Кількість слів, які потребують пояснення – не більше двох. Речення у тексті не мають містити більше 12 слів. Стиль тексту – художній, науково-художній.
1
По 1 балу*
1 бал
2.
Завдання до тексту для перевірки розуміння його змісту і вміння працювати з текстом
3
по 1 балу
3 бали
3.
Списування тексту з пропущеними орфограмами обсягом 45-50 слів  і кількістю орфограм 25% від загальної кількості слів у тексті, у тому числі  2 слова з переліку передбачених у програмі слів, значення, вимову і написання яких учні мають запам’ятати. Текст не має містити більше 2 слів на орфограми, вивчення яких не передбачено програмою початкової школи**
1
по 3 бали**
3 бали
4.
Завдання до тексту для перевірки мовних знань
3
по 1 балу
3 бали
5.
Творче завдання до тексту: побудова зв’язного висловлювання з 3-4 речень (для шкіл з навчанням мовами національних меншин – 2-3 речень
1
  по 2 бали***
2 бали
Разом
9
-
12 балів
ІІ варіант підсумкової контрольної роботи з української мови відрізняється від І варіанту тим, що для перевірки розуміння його змісту і вміння працювати з текстом та для перевірки навичок застосування знань про мову і мовлення, мовних умінь розробляють тестові завдання закритого типу (на вибір однієї відповіді з трьох пропонованих), відкритого типу (з короткою відповіддю і на встановлення послідовності або відповідності для перевірки мовних знань). Змістове наповнення цих завдань добирається відповідно до наданих рекомендацій до І варіанту підсумкової контрольної роботи.
Завдання для до формування змісту ІІ варіанту підсумкової контрольної роботи з української мови
з/п
Види завдань
Кількість завдань
Кількість балів за кожне правильно виконане завдання
Максимальна кількість балів
1.
Читання тексту мовчки. Пропонується текст (незнайомий учням) для самостійного читання з мови навчання обсягом 300-330 слів, (для шкіл з навчанням мовами національних меншин –  220-250 слів). Кількість слів, які потребують пояснення – не більше двох. Речення у тексті не мають містити більше 12 слів. Стиль тексту – художній, науково-художній.
1
По 1 балу*
1 бал
2.
Завдання закритого типу з вибором однієї відповіді серед трьох пропонованих варіантів для перевірки розуміння змісту прочитаного тексту і вміння працювати з текстом
1
по 1 балу
1 бал
3.
Завдання відкритого типу на встановлення послідовності або відповідності між 6 компонентами  для перевірки розуміння змісту прочитаного тексту і вміння працювати з текстом
1
по 1 балу
1 бал
4.
Завдання відкритого типу з короткою відповіддю для перевірки розуміння змісту прочитаного тексту і вміння працювати з текстом
1
по 1 балу
1бал
5.
Списування тексту з пропущеними орфограмами обсягом 45-50 слів  і кількістю орфограм 25% від загальної кількості слів у тексті, у тому числі  2 слова з переліку передбачених у програмі слів, значення, вимову і написання яких учні мають запам’ятати. Текст не має містити більше двох слів на орфограми, вивчення яких не передбачено програмою початкової школи
1
по 3 бали**
3 бали
6.
Завдання закритого типу з вибором однієї відповіді серед трьох пропонованих варіантів для перевірки мовних знань
1
по 1 балу
1 бал
7.
Завдання відкритого типу на встановлення послідовності або відповідності між 6 компонентами для перевірки мовних знань
1
по 1 балу
1 бал
8.
Завдання відкритого типу з короткою відповіддю для перевірки мовних знань
1
по 1 балу
1 бал
9.
Творче завдання: побудова зв’язного висловлювання з 3-4 речень (для шкіл з навчанням мовами національних меншин – 2-3 речень**
1
по 2 бали***
2 бали
Разом
9
-
12 балів
* навичка читання мовчки оцінюється 1 балом, якщо учень читає текст мовчки без артикуляції/тихого промовляння слів та прочитав його повністю за 3 хвилини; якщо учень прочитав менше половини тексту, він не отримує жодного балу;
** у творчому завданні виставляють по 1 балу за зміст висловлювання з урахуванням використовуваної лексики та наявності оцінних суджень, грамотність, де враховують помилки лише на ті правила, вивчення яких передбачено навчальною програмою.

Особливості конструювання змісту атестаційної роботи 
з математики
Система завдань підсумкової контрольної роботи з математики має охоплювати усі змістові лінії програми без дублювання перевірки одного і того ж уміння в різних завданнях (не враховуючи обчислень). Цілісно підсумкова контрольна робота має забезпечувати перевірку уміння розв’язувати складену задачу на 3 дії, здійснювати/перевіряти обчислення, знаходити частину числа/числа за значенням його частини; знаходити значення виразу із змінною/розв’язувати просте рівняння; порівнювати величини з використанням перетворення іменованих чисел; знаходити периметр/площу прямокутника; називати геометричні фігури, їх ознаки.
За формою подачі завдань підсумкова контрольна робота може бути: комбінованою, що складається із завдань, виконання яких потребують короткого або розгорнутого запису розв’язання; тестовою, що складається із тестових завдань закритого і відкритого типів (за вибором учителя).
Комбінована/тестова підсумкова контрольна робота розробляється у двох рівноцінних варіантах.
Роботу учень письмово оформлює на аркушах у клітинку (у тому числі на аркуші з тестовими завданнями)  зі штампом школи, дотримуючись вимог оформлення письмових робіт з математики. Усі письмові обчислення до завдань мають виконуватись на цих же аркушах.

Вимоги до формування змісту комбінованої підсумковоїконтрольної роботи з математики
з/п
Видизавдань
Кількістьзавдань
Кількістьбалів за кожне правильно виконанезавдання
Максимальна кількістьбалів
1.
Задача на тридії
1
по 3 бали*
3 бали
2.
Завдання на перевірку обчислювальних навичок (3 види завдань на вибір):
1 вираз з багатоцифровими числами на 3-4 дії, з дужками, або 2 вирази на 2 дії, або 4 вирази на 1 дію
1/
2/
4
по 2 бали/
по 1 балу/
по 0,5 балів


2 бали
3.
Завдання на порівняння величин з використаннямперетворенняіменованих чисел
1
по 1 балу
1 бал
4.
Розв’язування рівняння або знаходженнязначення виразу із змінною на 2 дії
1
по 2бали
2 бали
5.
Задача геометричного змісту(побудова відрізка, або прямокутника, або квадрата
та знаходження довжини, або периметра, або площі)***
1
по 2 бали**
2 бали
6.
Творчезавданняабозавдання з логічнимнавантаженням
1
по 2 бали
2 бали
Разом
7
-
12 балів

Завдання для до формування змісту тестової підсумкової контрольної роботи з математики
з/п
Видизавдань
Кількістьзавдань
Кількістьбалів за кожне правильно виконанезавдання
Максимальна кількістьбалів
1.
Завданнязакритого типу з виборомоднієївідповідісередтрьохпропонованихваріантів ****
3
по 1 балу
3 бали
2.
Завдання відкритого типу на встановлення послідовності або відповідності між 6 компонентами****
 2
по 1 бали**
2 бали
3.
Завдання відкритого типу з короткою відповіддю ****
1
по 2 бали**
2 бали
4.
Завдання відкритого типу з розгорнутою відповіддю (задача на 3 дії)
1
по 3 бали**
3 бали
5.
Творче завдання або завдання з логічним навантаженням
1
по 2 бали
2 бали
Разом
8
-
12 балів

* якщо неправильно виконано одну дію задачі, її розв’язання оцінюється 2 балами, якщо неправильно виконано дві дії – 1 балом;
** якщо завдання виконано частково, воно оцінюється 1 балом.
*** якщо складена задача (№ 1) передбачає знаходження площі, то у завданні № 5 пропонуємо знайти периметр/довжину, знаходження яких не пов’язано з площею фігури;
****контрольна робота має містити одне завдання геометричного змісту, яке може бути подано в одному з позначених **** пунктів.
Знижувати бал учню/учениці за оформлення письмової роботи не рекомендуються.

ПРИ УКЛАДАННІ ПІДСУМКОВИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ МОЖНА КОРИСТУВАТИСЬ ЗРАЗКАМИ ОРІЄНТОВНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ   (Див. блог Гордіюк Надії за 05.04.2018 р.)

Порівняльний аналіз особливостей конструювання змісту підсумкової контрольної роботи з математики

У особливостях конструювання змісту атестаційної роботи з математики у 2018/2019 навчальному році згідно додатку до листа Міністерства освіти і науки України від 27.03.2019 №1/9-196 вказано, що система завдань підсумкової контрольної роботи з математики має охоплювати усі змістові лінії програми без дублювання перевірки одного і того ж уміння в різних завданнях (не враховуючи обчислень).
Підсумкова контрольна робота для державної атестації з математики у 2017/2018 навчальному році передбачала перевірку уміння знаходити частину числа, у 2018/2019н.р. передбачає і вміння знаходити число за значенням його частини.
Геометричний матеріал доповнений перевіркою уміння називати геометричні фігури, їх ознаки.
У 2018/2019 н. р. комбінована контрольна робота складається з шести видів завдань, як і в попередньому навчальному році.
Складена задача завдання №1 може бути геометричного змісту на знаходження периметра/площі. Тоді у завданні №5 повинна бути вимога знайти площу/периметр/довжину або побудова відрізка/прямокутника/квадрата.
Завдання на перевірку обчислювальних навичок  пропонує 3 види завдань на вибір: 1 вираз з багатоцифровими числами на 3-4 дії, з дужками, або 2 вирази на 2 дії, або 4 вирази на 1 дію.
У 2017/2018 навчальному році для формування змісту комбінованої роботи було два  завдання перевірки уміння порівнювати числа і величини та перетворювати величини, правильне виконання кожного з яких оцінювалося одним балом з максимальною кількістю два бали. У 2018/2019 навчальному році для формування змісту аналогічної роботи є одне завдання перевірки уміння порівнювати величини з використанням перетворення іменованих чисел, яке оцінюється одним балом з максимальною кількістю один бал.
У 2018/2019 навчальному році четверте завдання комбінованої контрольної роботи, знаходження частини від числа, яке оцінювалося одним балом з такою ж максимальною кількістю балів,  замінено завданням розв’язування рівняння або знаходження значення виразу із змінною на 2 дії, яке оцінюється двома балами з такою ж максимальною кількістю.
У 2018/2019 навчальному році змінена кількість видів завдань для формування змісту  тестової підсумкової контрольної роботи з математики. Їх стало п’ять. Додано творче завдання або завдання з логічним навантаженням з максимальною оцінкою два бали за правильне  його виконання.
Завдання відкритого типу на встановлення послідовності або відповідності між 6 компонентами за вимогами до проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2018/2019 навчальному році оцінюється одним балом за кожне правильно виконане завдання з максимальною кількістю два бали, а не двома балами за кожне правильно виконане завдання з максимальною кількістю чотири бали, як було у попередні навчальні роки.
Якщо зміст підсумкової контрольної роботи у 2017/2018 н. р. міг бути сконструйований у двох варіантах (за вибором учителя), то у 2018/2019 н. р. комбінована/тестова підсумкова контрольна робота розробляється у двох рівноцінних варіантах.
Аркуші у клітинку, а також аркуші з тестовими завданнями, на яких учень письмово оформлює роботу повинні бути зі штампом школи. Усі письмові обчислення до завдань мають виконуватись на цих же аркушах.
Знижувати бал учню/учениці за оформлення письмової роботи не рекомендується.

Завдання з логічним навантаженням ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ ТЕСТОВОЇ ПІДСУМКОВОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З МАТЕМАТИКИ
1.1.   Побудуй 3 прямі, на яких можна позначити всього 4 точки так, щоб на кожній прямій було по 2 точки.
1.2.   16 учнів вишикувались у три ряди, порівну в кожному ряду. Зобрази, як це може бути, позначивши ряди прямими, а учнів – точками.
1.3.   Сашко побудував 3 прямі. На кожній позначив по 3 точки так, що усього вийшло 6 точок. Зобрази, як це він зробив.
2.1. Сума двох чисел 876, а їх різниця – 224. Знайди ці числа.
2.2. Сума двох чисел дорівнює 5326, а їх різниця – 3124. Знайди ці числа.
3.1. Впиши пропущений знак дії або число, щоб рівності були істинними.
1000-740=7803           540:=240:40
3.2. Впиши пропущений знак дії або число, щоб рівності були істинними.
1000-810=5703           100:20=:90
4.1. Використовуючи цифри 0, 2, 3, 5 не більше, ніж два рази, запиши найбільше й найменше п’ятицифрові числа.
4.2. У числі 826 547 закресли 2 цифри так, щоб число утворене цифрами, що залишилися, було: а) найбільшим; б) найменшим. а) 826 547       б) 826 547
5.1. Постав знаки арифметичних дій, щоб рівності були істинними.
4000806=300
5.2. Постав знаки арифметичних дій, щоб рівності були істинними.
6204002=440
6.1. Постав дужки так, щоб рівності були істинними.
80:20+4•5=40            7•30+18:3=252
6.2. Постав дужки так, щоб рівності були істинними.
54:3•2+7:7=10          80•4-4•6=480