середа, 31 серпня 2016 р.

Перше вересня - День знань


Шановні колеги!

Сердечно вітаю Вас з Днем знань – справжнім всенародним святом мудрості!
Бажаю Вам, дорогі друзі, міцного здоров’я, терплячості, 
незабутніх миттєвостей шкільного життя , справжніх відкриттів . 
Миру Вам у серцях та державі!

Зі святом! З початком нового навчального року!

З повагою Надія Гордіюк.

пʼятниця, 26 серпня 2016 р.

Можливості інтегрованих уроків у початкових класах

У сучасному педагогічному процесі значного розвитку набула ідея міжпредметної інтеграції.
Інтегровані уроки ставлять за мету спресувати споріднений матеріал кількох предметів навколо однієї теми. Діти розглядають якесь явище, поняття з різних боків.
Аналіз чинних програм для чотирирічної початкової школи та вивчення досвіду вчителів свідчить про широкі можливості для інтеграції навчального матеріалу з окремих предметів. Такі нестандартні уроки дають можливість учителеві разом із учнями опанувати значний за обсягом навчальний матеріал, домогтися формування міцних, усвідомлених між предметних зв’язків, уникнути дублювання у вивченні низки питань, досягти цілісності знань .
З урахуванням вікових особливостей молодших школярів при організації інтегрованого навчання з'являється можливість показати світ у всьому його різноманітті з залученням наукових знань, літератури, музики, живопису, що сприяє емоційному розвитку особистості дитини та формуванню його творчого мислення. Зміни, що відбуваються в даний час в науці, на виробництві, в соціальному житті викликали необхідність розробки нових підходів до системи навчання і виховання школярів. З цією метою розглядається зміст шкільної освіти, створюються нові навчальні плани, програми і підручники, удосконалюються методи і форми організації навчання.

четвер, 25 серпня 2016 р.

Методичні рекомендації щодо викладання інформатики у початкових класах у 2016-2017 н.р.                                                                                                                    Витяг з Додатку
до листа Міністерства
                                                                                                                   освіти і науки України
  від 17.08.2016р. № 1/9-437
Початкова школа
У сучасних умовах ефективність початкової освіти пов’язується з реалізацією компетентнісного підходу. Компетентнісні результати навчання визначено у Державному стандарті початкової загальної освіти (2011р.), вимогах до засвоєння програмового змісту з кожного навчального предмета (2012р.), до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів (2014р.). Нині постає потреба у визначенні резервів підвищення ефективності навчального процесу на засадах компетентнісного підходу і розкритті механізмів їх використання у професійній діяльності педагогів.
Як свідчать результати аналізу сучасної практики, ефективній реалізації компетентнісного підходу в навчанні молодших школярів сприяють:
зміни підходів до підготовки і проведення уроку як основної форми організації навчальної діяльності в умовах класно-урочної системи навчання (певне структурування, встановлення міжпредметних зв’язків, конструювання на засадах міжпредметної інтеграції);
розширення діапазону організаційних форм, методів навчання, способів навчальної взаємодії, що мають на меті практичну спрямованість навчання і базуються на взаємозв’язках урочної та позаурочної діяльності.

В умовах постійного збільшення обсягів навчального матеріалу дитині дедалі складніше зібрати їх у цілісну картину. Тож на зміну урокам, на яких традиційно здебільшого переважає вивчення теоретичного матеріалу, мають прийти компетентнісно орієнтовані, що сприяють цілісному сприйняттю навчального матеріалу, формуванню системного мислення, позитивного емоційного ставлення до пізнання. Одним із ефективніших шляхів їх конструювання з урахуванням окреслених завдань є встановлення міжпредметних зв’язків – окремі короткочасні моменти включення в урок запитань і завдань з матеріалу інших навчальних предметів, що мають допоміжне значення для вивчення теми й сприяють глибшому сприйманню та осмисленню певного поняття.

Формуванню в учнів цілісної картини світу сприятимуть інтегровані уроки (коли у межах одного уроку вивчається матеріал різних навчальних предметів), а також бінарні інтегровані уроки (коли у межах двох уроків поспіль опрацьовується матеріал двох і більше навчальних предметів). Основою ефективності таких уроків є чітке визначення мети і відповідне їх планування для забезпечення різнобічного розгляду учнями певного об’єкта, поняття, явища з використанням засобів різних навчальних предметів.
Особливість планування і проведення інтегрованих і бінарних інтегрованих уроків у початковій школі полягає у тому, що вони можуть проводитись як одним учителем, який викладає предмети, які інтегруються, так і двома вчителями у випадках, коли другий предмет, що інтегрується, викладає фахівець (учитель, який викладає відповідний предмет в основній школі). Через складність координації діяльності педагогів у другому випадку такі інтегровані уроки проводять необґрунтовано рідко, тому необхідно планувати такі уроки заздалегідь.

Звертаємо увагу, що відповідно до Інструкції щодо заповнення класного журналу для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів (наказ МОН України 08.04. 2015 року № 412) дату і тему кожного з бінарних інтегрованих уроків записують окремо на сторінках фіксації проведення уроків із певного предмета, а дату і тему інтегрованого уроку фіксують на сторінці одного (за вибором учителя) з тих навчальних предметів, зміст яких інтегрувався.
Реалізація компетентнісного підходу в навчанні молодших школярів передбачає розширення діапазону форм організації навчання, методів та способів навчальної взаємодії у взаємозв’язку урочної та позаурочної діяльності. Тож із метою застосування учнями здобутих у процесі навчальної діяльності знань, умінь і навичок у позаурочний час можуть організовуватися різноманітні виховні заходи – конкурси ерудитів, знавців навчальних предметів, інтелектуальні ігри «Що? Де? Коли?» тощо.

Необхідно мінімізувати використання зошитів із друкованою основою і передусім із таких навчальних предметів, де формування навички практично виконувати роботу є їх основною метою («Інформатика», «Основи здоров’я», «Я у світі» тощо). На цих уроках учитель може організувати бесіди, дискусії за змістом мультфільмів (наприклад, телеканалу «ПлюсПлюс»), читання літературних текстів, публікацій у дитячій періодиці, ситуацій, що висвітлюють у новинах, тощо, а також колективні творчі справи, навчальні проекти, зустрічі з фахівцями державних установ, екскурсії тощо

Програма з «Інформатики» оновлена з дотриманням концентричності. Тема «Графіка» розглядалася лише у другому та четвертому класах, тепер ця тема є з 2 по 4 класи. Зміст навчального матеріалу розділ «Текст» доповнено темами «Сприймання тексту в електронних книгах» та «Орієнтування в списку книг електронної бібліотеки». Програму осучаснено внесенням до її змісту понять, які вивчаються на інших предметах (електронні карти, схеми, діаграми тощо).
Зміст навчального матеріалу та державних вимог до рівня навчальних досягнень учнів програми «Інформатика» мають нове формулювання з передбаченням, що дитина зможе практично виконати дії на стаціонарному, портативному, будь-якому мобільному пристрої, незалежно від різноманіття операційних систем та від того чи в інстальованій програмі на ПК буде виконуватись, чи в хмарному середовищі. Опис практичних частин оновлено так, що можна не завантажувати жодну програму на стаціонарний комп’ютер, окрім операційної системи, а виконувати все в Інтернеті.
Важливим чинником сучасної освіти є використання знань з інформатики для медійної та інформаційної грамотності дитини як складової успішності у навчанні інших предметів.
У державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці включено фразу «учень/учениця використовує у своєму мовленні», до кожної теми. Це зроблено з метою уникнення застосування дітьми абстрактних понять, складних наукових термінів.

понеділок, 22 серпня 2016 р.

З ключовими змінами до програм, внесеними вчителями, батьками та науковцями під час відкритого обговорення на платформі EdEra, затверджені рішенням Колегії МОН
від 4 серпня 2016 р., оприлюднені на сайті МОН 11 серпня 2016 р. можна ознайомитись за посиланням.


пʼятниця, 19 серпня 2016 р.

Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи

Додаток 
до наказу МОН України 
від 19.08.2016 №1009
   
Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних
 досягнень учнів початкової школи

Змістом орієнтовних вимог до оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи є виявлення, вимірювання та оцінювання навчальних досягнень, які структуровані у навчальних програмах, за предметами.
Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється вербально:

Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи

Додаток
до наказу МОН України
від 19.08.2016 №1009
   
УКРАЇНСЬКА МОВА І МОВИ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН
(мови навчання)
1-4 класи
Поточна перевірка і поточне оцінювання
Об’єктами поточної перевірки навчальних досягнень учнів 1-4 класів з мови є мовний і мовленнєвий складники комунікативної компетентності:
знання про мову і мовлення, мовні уміння й навички;
орфографічні і пунктуаційні вміння й навички;
графічні навички письма, культура оформлення письмових робіт (охайність, розбірливість, розміщення записів);
досвід мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання – 1 клас; говоріння (усне діалогічне і монологічне мовлення) – 1-4 класи; письмо (писемне діалогічне мовлення у 2-4 класах і писемне монологічне мовлення в 3-4 класах).

Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи

Додаток
до наказу МОН України
від 19.08.2016 №1009
ЛІТЕРАТУРНЕ ЧИТАННЯ
(мови навчання: українська і мови національних меншин)
2-4 класи
Поточна перевірка і поточне оцінювання

Об’єктами поточної перевірки навчальних досягнень учнів з літературного читання є
складники читацької компетентності:
навички читання (правильність, спосіб, виразність, темп, розуміння прочитаного) вголос і мовчки;
досвід читацької діяльності учнів (обізнаність з колом дитячого читання, практичне засвоєння літературознавчих понять, уміння  працювати з літературним твором, дитячою книжкою, довідковою літературою);
уміння читати напам’ять віршовані твори, твори малих жанрів (2-4 кл.), прозові твори (3-4 кл.);
складники комунікативної компетентності:
досвід мовленнєвої діяльності: аудіативні уміння; уміння переказувати зміст прочитаного твору, уміння складати усне висловлювання за змістом прочитаного, прослуханого (2-4 класи).

Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи

Додаток
до наказу МОН України
від 19.08.2016 №1009
МАТЕМАТИКА
1-4 класи
Об'єктами поточної і підсумкової перевірок навчальних досягнень учнів 1-4 класів з математики є складники математичної компетентності: обчислювальні уміння і навички; уміння і навички розв’язування задач; застосування властивостей, правил, алгоритмів, залежностей; виконання вимірювань та геометричних побудов.
Поточна перевірка здійснюється як в усній, так і письмовий формах і оцінюється за пропонованими вимогами.

Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи

Додаток
до наказу МОН України
від 19.08.2016 №1009
ПРИРОДОЗНАВСТВО
1-4 класи
Поточна перевірка і поточне оцінювання
Об'єктами поточної перевірки з природознавства є складники предметної природознавчої компетентності:
знання (у формі фактів, понять) про предмети і явища природи, їх взаємозв'язки і залежності між ними;
уміння виконувати різні види навчально-пізнавальних дій щодо об'єктів природи та інформації про них;
уміння застосовувати спеціальні методи пізнання об'єктів природи (дослід, практичну роботу, спостереження);
уміння виконувати практичні дії з об'єктами природи;
уміння оцінювати об'єкти природи, а також власну поведінку та інших людей серед природи;
уміння застосовувати набуті знання й навички у своєму повсякденному житті;
уміння творчого застосування набутих природничих знань і способів діяльності в змінених ситуаціях;
досвід емоційно-ціннісного ставлення до навколишнього світу і природи, до різноманітних видів діяльності, зокрема природоохоронної.
Поточна перевірка здійснюється у процесі усного або письмового опитування, бесід, спостережень, практичних робіт, дослідів, проектів, тестових і творчих завдань, дидактичних ігор тощо.

четвер, 18 серпня 2016 р.

Методичні рекомендації

Міністерство освіти і науки надало для практичного використання методичні  рекомендації щодо викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016-2017 навчальному році і оприлюднило на сайті МОНу .

Додаток
до листа Міністерства
освіти і науки України
від 17.08.2016р. № 1/9-437
 Початкова школа
У сучасних умовах ефективність початкової освіти пов’язується з реалізацією компетентнісного підходу. Компетентнісні результати навчання визначено у Державному стандарті початкової загальної освіти (2011р.), вимогах до засвоєння програмового змісту з кожного навчального предмета (2012р.), до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів (2014р.). Нині постає потреба у визначенні резервів підвищення ефективності навчального процесу на засадах компетентнісного підходу і розкритті механізмів їх використання у професійній діяльності педагогів.
Як свідчать результати аналізу сучасної практики, ефективній реалізації компетентнісного підходу в навчанні молодших школярів сприяють:
зміни підходів до підготовки і проведення уроку як основної форми організації навчальної діяльності в умовах класно-урочної системи навчання (певне структурування, встановлення міжпредметних зв’язків, конструювання на засадах міжпредметної інтеграції);

Конспект Першого уроку на тему "Це - наше і це - твоє!"Мета: доповнювати і поглиблювати знання учнів про Україну, формувати уявлення про Україну, як суверенну державу з давньою історією, багатою культурною спадщиною;
ознайомити учнів з основними історичними подіями становлення української державності, культурними здобутками, національними цінностями та досягненнями України в роки незалежності;
формувати усвідомлене відчуття приналежності до української громади, почуття особистої відповідальності за долю держави та українського народу;
розвивати бажання працювати задля ефективного зростання країни; виховувати повагу до державної символіки, історичних надбань, шанобливе ставлення до звичаїв, культурних традицій українців та представників інших національностей, котрі проживають в Україні.
Обладнання: державна символіка України – Прапор, Герб, Гімн; ілюстрації та фотознімки відомих куточків України, Європи, області; відеоролики телеканалу ПЛЮСПЛЮС «Це – наше і це — твоє»; ілюстрації краєвидів України та рідного краю; карта України, презентація.
Зміст уроку
І. Організація класу
1. Привітання
Учитель.
 Ось перший дзвоник гучно вам лунає, —
Це школа щиро кожному бажає
Навчатись із натхненням, із любов’ю,
І бути всім родиною одною.
2. Вступне слово вчителя
Дорогі діти! Шановні батьки, я рада вас вітати з початком нового навчального року! Хочу побажати дітям захоплюючих подорожей Країною Знань, а вам, батьки, міцного здоров’я, сімейного затишку. Упевнено крокуйте зі своїми дітьми у прекрасну Країну дитинства, разом з ними відкривайте все нове і цікаве. У добру путь!
А зараз розпочнемо наш Перший урок
 2. Психологічний настрій
Гра «Долоньки».
Станьте в коло. Візьміться за руки. Подумайте приємне про свого товариша зліва. Доберіть комплімент товаришу справа. Передайте цей комплімент товаришу справа разом із «сердечком» (не забувайте дякувати).
- Промовимо разом: «Ми одна шкільна родина – ти і я!»
- Поділіться своїми враженнями від літніх канікул. (Діти розповідають як вони провели літо)
3.  Мотивація навчальної діяльності
Сьогодні на уроці ми поведемо розмову про дорогоцінне, що є у кожної людини. А про що саме, ви дізнаєтесь, прочитавши вірш Павла Тичини:

Х*ч м*л*й, я не*ел*кий,
З*т* д*б*е *н*ю,
Щ* к*ай р*д*ий – Ук*а*н*,
Я ї* к*х*ю.
Хоч малий, я невеликий,
Зате добре знаю,
Що край рідний – Україна,
Я її кохаю.

- Україна… В одному цьому слові для нас бринить чарівна, ніжна, мелодійна музика…
- Як ви думаєте, чому? Що для кожного з вас означає слово «Україна»?

(звучить пісня С. Весни « Мій рідний край»)

4. Повідомлення теми і мети уроку:
Як ви вже здогадались, сьогодні ми вкотре будемо говорити про нашу рідну Україну, яка нещодавно відзначила свій 25 день народження, помандруємо її прекрасними місцями.

 Оця земля, це небо, ці стежини,
Поля безкрайні , річечка в гаю,
Усе - моє, все зветься – Україна,
ЇЇ – всім серцем ніжно я люблю!
         Шумливий ліс, Дніпра зелені  кручі
         Говерла, що знялась за небокрай.
         Ці люди – роботящі і співучі,
         Це все моє – це наш славетний край!
                     Земля, омита кров’ю, буде завше
                     Боротись за святе і за своє.
                     І Схід, і Захід – це все рідне, наше.
                     Усі її багатства – це твоє!
                                                                  А. Ткаченко

Методичні рекомендації щодо проведення Першого уроку в початкових класах 2016/2017 н.р.На виконання Указу Президента України «Про відзначення 25-ї річниці незалежності України» від 3 грудня 2015 року № 675, листа Міністерства освіти і науки України від 20 липня 2016 № 1/9-385 «Про проведення 1 вересня 2016 року Першого уроку» Перший урок у 2016/2017 навчальному році буде  присвячений відзначенню 25-ї річниці незалежності України.

Тема Першого уроку для учнів 1-4 класів: «Це - наше і це – твоє!». Головна мета Першого уроку у школі І ступеня – формування в учнів національної свідомості, любові до рідної землі та свого народу шляхом вивчення історії держави, її національних і культурних традицій, поваги до законів України, забезпечення духовної єдності поколінь, бажання працювати задля ефективного розвитку держави, готовності захищати її.

Завдання Першого уроку:
-        сприяти усвідомленню школярами спільних цінностей української нації: державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності й демократичних засад державного устрою;
-        активізувати пізнавальний інтерес учнів до історико-культурної спадщини країни та державотворчих подій історії України ХХ століття;
-        формувати відчуття приналежності до України, усвідомлення себе українцем, почуття особистої відповідальності за долю держави та українського народу;
-        ознайомити учнів з основними історичними подіями становлення української державності, культурними здобутками, національними цінностями та досягненнями України за роки незалежності;        
-        виховувати повагу до державної символіки, історичних надбань, шанобливе ставлення до звичаїв, культурних традицій українців та представників інших національностей, які населяють країну;
-        розвивати готовність служити Батьківщині та стати на захист державних інтересів країни.
Для якісного забезпечення Першого уроку рекомендовано  використовувати державну символіку України – Прапор, Герб, Гімн; ілюстрації та фотознімки відомих куточків України, Європи,  Тернопільської області; ілюстрації краєвидів   -  рідного краю; елементи народної символіки; портрети видатних українців і відомих людей  Тернопільщини; тексти художніх творів; світлини пам’ятних місць рідного краю.Міністерством освіти і науки України спільно з телеканалом ПЛЮСПЛЮС за підтримки першої леді країни Марини Порошенко започатковано  Всеукраїнський проект «Це – наше і це – твоє!» ( http://plus-plus.tv/dyvys/programy/multserial/ce-nashe-i-ce-tvoye-ochima- ditey-651302.html.).

Метою проекту є сприяння ознайомленню учнів 2-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів з історією рідного краю та усвідомлення її як невід’ємної частини загальної історії України, формування патріотизму та почуття гордості за свою країну.
Мультсеріал «Це - наше і це – твоє» у легкій, яскравій і дотепній формі розповідає юним глядачам про здобутки і досягнення, якими пишається вся країна, і якими вони можуть також пишатися. За його мотивами  створено велику інтерактивну книгу «Це - наше і це - твоє. Моя перша книжка про Україну» ( http://plus-plus.tv/skarbnychka/kniganashetvoe ) та серію шкільних зошитів з коміксами та сюжетами мультсеріалу.  З унікальною 3D книгою можна ознайомитися з геніальними винаходами й відкриттями та цікавими повідомленнями. «Моя перша книжка про Україну» - це велика книга-гра, яка відкриває маленьким читачам чимало вражаючих історій. Цікаві факти і яскраві об'ємні ілюстрації роблять її улюбленою книгою. 
Проектна робота складається з історії про визначну подію, людину або культурну, природну особливість регіону та малюнків, що ілюструють цю історію.
Історія містить розповідь про один об’єкт, який розглядається у різних ракурсах. Цей об’єкт називається на початку оповіді й супроводжується словом «Наш/Наші/Наше». В історії   відображені відповіді на такі питання: що це? як це виглядає/ відбувається/ працює/ використовується? Речення мають бути прості, бажано використовувати порівняння, які допоможуть дитині молодшого шкільного віку уявити, про що йдеться. Наприклад: «Наш літак «Мрія» найбільший у світі. Він завдовжки, як потяг метрополітену. Завширшки – з Олімпійській стадіон. У собі він може перевезти 50 слонів або два кашалоти». Або «Найдовший у світі музичний інструмент – наш. Трембіту придумали для зв’язку у горах, коли телефонів ще не було. А робили її зі смереки, в яку вдарила блискавка», «Українська земля – найродючіша в світі. Бо в нас знаходиться чверть всіх запасів чорнозему планети».
Рекомендуємо підготувати до Першого уроку свої історії про визначні події, видатні постаті, традиції, культурні пам’ятки, природні об’єкти сіл/ міст як невід’ємної частини загальної історії України.   Після того, як історію складено, учні створюють малюнки до неї.  В класі/школі  доцільно організувати виставку малюнків «Це – наше і це – твоє!».
Перший урок має стати поштовхом до подальшої діяльності з об’єднання учнів, педагогів, батьків довкола спільних цінностей – територіальної цілісності держави, згуртованості суспільства, гордості за славетне історичне минуле, бажання зберегти та примножити культурні надбання українського народу. Важливо донести до свідомості учнів те, що усім українцям є ще навколо чого об’єднуватись, є що берегти і захищати, є чим пишатися та за що вболівати. При цьому найвищими непорушними цінностями є державний суверенітет, незалежність, територіальна цілісність, демократичні засади державного устрою, права та свободи кожного громадянина.

Ефективному проведенню та реалізації завдань уроку сприятиме створена вчителем урочиста атмосфера, емоційне піднесення, що налаштовує та спонукає учнів до вивчення історії українського державотворення, усвідомлення школярами спільних цінностей української нації, викликає бажання дізнатися більше про життя і творчість видатних українців.

 Інтернет ресурси: