пʼятниця, 29 січня 2021 р.

САМООЦІНЮВАННЯ ВЛАСНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Аналіз власної діяльності — це провідний засіб, який педагог практично використовує щодня, оцінює те, як йому вдалося провести урок, свої досягнення та недоліки, емоційний стан, рівень своєї впевненості й багато чого іншого. Під час такого аналізу вчитель досліджує власну особу, визначає свої переваги та недоліки, відшукує причини можливих конфліктів. На жаль, виявлення недоліків і конфліктів далеко не завжди співвідноситься із власною особою. Існує чимало прикладів, коли відповідальність за промахи, конфлікти педагог покладає не на себе, а на інших (погана успішність — учні нездібні; конфлікти з батьками — батьки винні тощо…). Така позиція не стимулює самопізнання, а навпаки, гальмує його, оскільки є захисною реакцією індивіда.

У психології існує розвинений інструментарій, який може допомогти педагогу в організації свого професійного самопізнання. Це різного роду тестові методики, а також методики, що ґрунтуються на самооцінюванні. Перегляньте  перелік простих запитань, які рекомендує англійський психолог Р. Бернс. Під час відповіді на них Ви  зможете  поглибити саморозуміння й усвідомлення своєї Я-концепції.

 

1. Чи вважаю я себе завершеною, цілком сформованою особистістю, чи є у мене резерви внутрішнього зростання та розвитку?

2. Чи достатньо я упевнений у собі?

3. Чи здатний я терпляче сприймати різні точки зору? Чи досить у мене інтелектуальної гнучкості, щоб уникати догматизму і не стверджувати, скажімо, що: є лише один метод розв’язання певної задачі; тільки один підручник, де цю тему викладено правильно; тільки один спосіб навчитися чогось тощо?

4. Чи здатен я сприймати на свою адресу критику, необхідну для мого особистісного та професійного розвитку? Чи можу я відверто обговорювати з іншими свої особисті та професійні проблеми?

5. Чи знаю я насправді, як мої учні сприймають світ? Яким учителем я їм уявляюся? Чи можу я поглянути на себе їхніми очима?

6. Чи подобаються мені близькі контакти із учнями, чи я віддаю перевагу безособовому, відчуженому спілкуванню з ними? Що для мене важливіше: зміст навчального предмета чи потреби й особливості сприйняття учнів?

7. Чи прагну я установити причину труднощів, які виникають перед учнем у навчанні, чи я завжди готовий віднести їх до його нездібностей? Чи намагаюся я змінити характер навчальних занять учнів з низькою мотивацією до навчання, щоб дати їм відчути успіх, розуміння, упевненість у собі? Чи вірю я в необхідність ураховувати індивідуальні відмінності розвитку учнів? Чи мої уроки дають кожному учневі продемонструвати свої можливості?

8. Чи спонукає мій стиль викладання любов до навчання та інтерес до мого предмета в учнів?

Самоаналіз  педагогічної діяльності є важливим чинником самоусвідомлення і самовдосконалення власної професійної підготовки вчителя .

Самооцінку власної  педагогічної діяльності можна розглядати як мету і результат процесу самопізнання, комплексного самооцінювання особистості (спрямованості, можливостей, якостей, професійної підготовки, прагнення самовдосконалення і т.п.) щодо здатності здійснювати ефективну педагогічну діяльність.

Пропонуємо анкету самооцінювання, яка сприятиме Вашому професійному розвитку. Ви зможете належним чином оцінити власні сили, виявити резерви для подальшого професійного зростання.

 Анкета містить перелік тверджень. Для її заповнення Вам необхідно прочитати запропоновані твердження, усвідомити й оцінити, якою мірою кожне з них відповідає Вашій професійній діяльності та обрати один із варіантів відповідей:

-         так

-         швидше так

-         швидше ні

-         ні.

У анкеті самооцінювання потрібно поставити відмітку на перетині твердження та обраної міри оцінювання.

ТВЕРДЖЕННЯ ДЛЯ САМООЦІНЮВАННЯ

Міра оцінювання

Так

Швидше так

Швидше ні

Ні

1.

Знаю основні нормативні документи, в яких зазначені вимоги до змісту та результатів навчання учнів

 

 

 

 

2.

Володію методами і прийомами активізації навчальної діяльності учнів та використовую їх в освітній практиці

 

 

 

 

3.

Ураховую індивідуальні особливості учнів під час добору методів, прийомів і засобів навчання

 

 

 

 

4.

Знаю вимоги до формування/формую для кожного учня добірку його власних робіт, які відображають індивідуальний прогрес у навчанні й розвитку

 

 

 

 

5.

Володію різними прийомами оцінювання навчальних досягнень учнів

 

 

 

 

6.

Створюю умови на уроці для розвитку мислення і творчої активності

 

 

 

 

7.

Розробляю з учнями критерії оцінювання їхньої роботи на уроці

 

 

 

 

8.

Маю досвід роботи з підготовки і реалізації різних заходів, проектів, програм, розробки дидактичних та методичних матеріалів тощо

 

 

 

 

9.

Формую в учнів уміння позитивного розв’язання конфліктів, досягнення компромісу, поваги до різних ідей тощо

 

 

 

 

10.

Враховую вимоги безпеки життєдіяльності, санітарно-гігієнічні вимоги під час облаштування освітнього середовища

 

 

 

 

11.

Мої взаємовідносини з дітьми сприяють розвитку їх особистісних якостей (ініціативності, самостійності, лідерства, патріотизму тощо)

 

 

 

 

12.

Організовую навчальні осередки з доступними матеріалами, що відповідають рівню розвитку дітей та стимулюють їх до навчання

 

 

 

 

13.

Постійно на уроках підтримую мотивацію учнів, стимулюю їхній інтерес до навчання та спонукаю самостійно ставити і розв’язувати завдання

 

 

 

 

14.

Приділяю значну увагу розвитку громадянської компетентності та демократичних цінностей учнів

 

 

 

 

15.

Використовую навчальні матеріали, які відображають різні національні, етнічні, статеві та вікові особливості дітей

 

 

 

 

16.

Забезпечую ергономіку класу з урахуванням потреб та інтересів дітей

 

 

 

 

17.

Співпрацюю з батьками щодо планування та організації освітнього процесу

 

 

 

 

18.

Залучаю усіх дітей (у тому числі з особливими освітніми потребами) до активної участі в освітньому середовищі

 

 

 

 

19.

Підтримую дисципліну на уроці шляхом партнерської взаємодії з учнями та не використовую директивні методи

 

 

 

 

20.

Володію сучасними інформаційними технологіями та розвиваю власну інформатичну компетентність

 

 

 

 

21.

Надаю можливість дітям і батькам брати участь у розробці  наочних матеріалів із урахуванням сімейних традицій та звичаїв

 

 

 

 

22.

Залучаю батьків до організації екскурсій, спортивних заходів, вистав, таборів, інших заходів під час канікул дітей

 

 

 

 

23.

Визначаю власні потреби щодо розвитку професійних компетентностей та складаю план професійного саморозвитку в контексті вимог Нової української школи

 

 

 

 

24.

Організовую зустрічі для батьків, де вони могли б обмінюватися своїм досвідом щодо виховання і навчання дітей

 

 

 

 

25.

Беру активну участь у формуванні професійного освітнього середовища 

 

 

 

 

26.

Застосовую інформаційні ресурси (ТБ, радіо, преса, інтернет тощо) у своїй роботі

 

 

 

 

27.

Керую власними емоціями та зберігаю психологічну рівновагу в різних непередбачуваних ситуаціях

 

 

 

 

28.

Обмінююсь інноваційним педагогічним досвідом із колегами, беру участь у конкурсах професійної майстерності та галузевих об’єднаннях і спільнотах

 

 

 

 

29.

Розробляю методичні й дидактичні матеріали на засадах академічної свободи з метою досягнення високих результатів в освітньому процесі

 

 

 

 

30.

Здатний до об’єктивного самооцінювання та вважаю себе професійно успішним вчителем